Diferenzas entre revisións de «Lei de ordenación do sistema universitario de Galicia»

{{PD-disposicións}}
m (engado a Categoría:1989 mediante HotCat)
({{PD-disposicións}})
Lei 11/89, do 20 de xullo
== Exposición de Motivos ==
 
 
A presente Lei persegue dous obxectivos principais: supera-las actuais carencias universitaria de Galicia e reordena-lo sistema universitario de Galicia atendendo a criterios de desenvolvemento e renovación.
 
De acordo co previsto no artigo 13.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia e 24 da Lei Reguladora da Xunta e do seu Presidente, sanciono e promulgo , no nome de El-Rei, a Lei de Ordenación do Sistema Universitario de Galicia.
 
 
 
== Artigo 1.- ==
 
 
1. A presente lei desenvolve o sistema universitario de Galicia.
 
== Artigo 2.- ==
 
 
Dentro dos obxectivos e finalidades propios do sistema universitario de Galicia, teranse especialmente en conta:
 
== Artigo 3.- ==
 
 
1. Creánse por esta Lei a Universidade de Vigo e a Universidade da Coruña.
 
== Artigo 4.- ==
 
 
Cada Universidade goza de personalidade xurídica e patrimonio de seu, rexéndose pola presente Lei, pola lexislación autonnómica e estatal aplicable e polos seus respectivos Estatutos.
 
== Artigo 5.- ==
 
 
A Universidade de Santiago de Compostela, cidade onde seguirá a radica-la súa sede, contará ademais co Campus de Lugo. A Universidade de Vigo terá a súa sede nesta cidade incluíndo os Campus de Pontevedra e de Ourense. A Universidade da Coruña terá a súa sede na cidade do mesmo nome, integrándose nela o Campus de Ferrol.
 
== Artigo 6.- ==
 
 
Cada Campus deberá ter ou, noutro caso, ser dotado dun mínimo de dous centros con rango de Facultade ou Escola Técnica Superior.
 
== Artigo 7.- ==
 
 
Sen prexuízo dos novos centros que poidan crearse, as novas Universidades contarán inicialmente con aqueles onde se ubican na actualidade as Facultades, Escolas Técnicas Superiores, Colexios Universitarios, Escolas Universitarias, así como coas instalacións complementarias situadas nos Campus da Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra e Ourense, pertencentes á Universidade de Santiago, segregándose da mesma.
 
== Artigo 8.- ==
 
 
O repertorio de titulacións do sistema universitario de Galicia atenderá ó principio de completude, en virtude do cal debe tender a abranguer e incorpora-la totalidade do repertorio de titulacións existente, por área de coñecemento, no estado actual da ciencia e da técnica.
 
== Artigo 9.- ==
 
 
A creación e localización de novas titulacións e centros e, en definitiva, a ordenación do sistema universitario de Galicia seguirán unha programación que atenda a demanda universitaria e maila disponibilidade dos recursos económicos e docentes necesarios , e axustaranse ós seguintes criterios:
 
== Artigo 10.- ==
 
 
Os estudiantes poderán acceder a calquera das universidades da comunidade Autónoma, sempre que reúnan os requisitos académicos necesarios, aplicandose o procedemento coñecido como distrito único.
 
== Artigo 11.- ==
 
 
1. A coordenación e planificación do sistema universitario de Galicia, constituído polas tres Universidades, corresponderalle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.(2)
 
 
== DISPOSICIÓNS ADICIONALES ==
 
O equipamento e pleno desenvolvemento das actividades docentes e de investigación dos centros segregados farase con cargo ó plan de financiamento das Universidades contemplado na Disposición Adicional cuarta desta Lei.
 
=====DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA====
 
As novas Universidades darán comenzo ás súas actividades académicas logo de producirse a integración efectiva dos centros segregados da Universidade de Santiago, ou a creación doutros novos se é o caso , e a constitución dos órganos de goberno previstos na Disposición Transitoria Primeira.
 
====DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA====
 
A Xunta de Galicia, logo da aprobación do plan de financiamento das Universidades ó que se fai referencia na Disposición Adicional cuarta, adoptará as medidas oportunas para a extinción dos Colexios Universitarios, e a súa transformación en Facultades, Escolas Técnicas Superiores, Escolas Universitarias ou outros centros de ensinanza superior.
 
====DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA====
 
 
b) o Consello Económico, que desempeñará as funcións de carácter económico e financeiro atribuídas pola lexislación vixente ó Consello Social. Estará composto por seis membros, sendo o seu Presidente e dous dos mesmos nomeados pola Xunta de Galicia, dous polo Parlamento de Galicia e un pola respectiva Comisión de Goberno.
 
====DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA====
 
No prazo máximo de tres meses, a partir da entrada en vigor da presente Lei, a Xunta de Galicia procederá á designación dos Rectores e dos membros das Comisións de Goberno das novas Universidades. No mesmo prazo adoptará as medidas necesarias para a constitución dos respectivos Consellos Económicos.
 
====DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCEIRA====
 
O Consello Universitario deberá constituísrse no prazo de seis meses, a partir da entrada en vigor da presente Lei. Os Presidentes dos Consellos Económicos ocuparán o lugar previsto na Lei 5/1987, do 27 de maio, para os Presidentes dos Consellos Sociais.
 
====DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA====
 
No prazo máximo de tres meses, desde a súa constitución, cada Comisión de Goberno eleborará e someterá á aprobación da Xunta de Galicia o seu Regulamento de rexime interno e as normas estatutarias provisorias, polas que se rexerán as novas Universidades en tanto non se aproben os seus Estatutos.
 
====DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA====
 
 
En tanto non se aproben os Estatutos das novas universidades, a Xunta de Galicia exercerá as competencias que a lexislación lles atribúe ás Universidades, sen prexuício das que lles correspondan ás respectivas Comisións de Goberno e ós Consellos Económicos, así como das que figuren nas normas estatutarias provisorias.
 
====DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA====
 
 
O Goberno deberá aproba-lo plan de financiamento no prazo de vinte días desde a publicación desta Lei, para efectos de lle dar cumprimento ódisposto na Disposición Adicional cuarta.
 
 
== DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS ==
 
 
====DISPOSICIÓN DERRADEIRA PRIMEIRA====
 
Autorízase á Xunta de Galicia a dictar cantas disposicións considere necesarias para aplicación e o desenvolvemento da presente Lei.
 
====DISPOSICIÓN DERRADEIRA SEGUNDA====
 
Esta Lei entrará en vigor a partir da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
 
{{PD-disposicións}}
[[Categoría:documentos legais galegos]]
[[Categoría:GL-L]]