Diferenzas entre revisións de «Lei reguladora do recurso de casación de Galicia»

{{PD-disposicións}}
m (engado a Categoría:2005 mediante HotCat)
({{PD-disposicións}})
Lei 5/2005, do 25 de abril
----
== Exposición de motivos. ==
 
== Exposición de motivos. ==
 
A competencia do Parlamento para regular o recurso de casación en materia de dereito civil galego vénlle atribuída nos artigos 22 e 27.5 do Estatuto de autonomía de Galicia, que en concordancia co disposto no artigo 149.1.6.º da Constitución determinan as atribucións da nosa Comunidade Autónoma en materia de normas procesuais que deriven do dereito galego.
 
== Artigo 1 ==
 
 
O obxecto desta lei é a regulación do recurso de casación en materia de dereito civil de Galicia, de conformidade coa competencia prevista no artigo 27.5 do Estatuto de autonomía para Galicia.
 
 
== Artigo 2 ==
 
 
En desenvolvemento da competencia exclusiva da Comunidade Autónoma para a regulación das normas procesuais derivadas do dereito galego, establécense as seguintes especialidades na regulación do recurso de casación en materia de dereito civil de Galicia:
 
2. As sentenzas obxecto de casación non estarán sometidas a ningunha limitación por causa da súa contía litixiosa.
 
== Disposición transitoria ==
 
Serán recorribles en casación, conforme o disposto nesta lei, as resolucións xudiciais que, ditadas antes da súa entrada en vigor, se encontren en tempo hábil de seren obxecto de recurso.
 
== Disposición derrogatoria ==
 
 
Queda derrogada a Lei 11/1993, do 15 de xullo, sobre o recurso de casación en materia de dereito civil especial de Galicia.
 
== Disposición derradeira ==
 
 
Esta lei entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
 
 
Presidente
 
{{PD-disposicións}}
 
[[Categoría:documentos legais galegos]]