Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

m
Sigo formatando
m (catego)
m (Sigo formatando)
Serán de cargo do arrendador as contribucións e os impostos de carácter real que recaian sobre o predio, poderán repercutir sobre o arrendatario a metade dos incrementos que se poidan producir co posterioridade á celebración do contrato.
 
Artigo 45<br>
O arrendatario saínte débelles permitir ó entrante ou ó propietario, se é o caso, os actos necesarios para realización dos labores preparatorios do ano agrícola seguinte e, reciprocamente, o entrante ou propietario teñen a obriga de lle permitir ó saínte o necesario para a recolección e o aproveitamento de froitos, aténdose en todo caso ó costume do lugar.
 
Artigo 46<br>
O arrendamento extinguirase:
 
1) Polo vencemento do prazo estipulado e o das súas prórrogas.<br>
2) Por perda ou expropiación da leira arrendada.<br>
3) Por morte ou invalidez do arrendatario, quedando a salvo o dereito dos seus sucesores lexítimos ou, no seu defecto, familiares que convivisen con el e o auxiliasen na explotación da leira ou leiras arrendadas.<br>
 
 
Os sucesores ou familiares terán que escoller entre eles, por maioría, o que se subrogará nas condicións nos dereitos do arrendatario falecido ou que caese en eiva. O viúvo ou a viúva con fillos menores terá mellor dereito.<br>
 
Artigo 47<br>
1. A instancia do arrendador poderase resolve-lo arrendamento polas seguintes causas:<br>
 
a) Falta de pagamento da renda.<br>
b) Non respecta-lo destino ou tipo de cultivo pactado.<br>
c) Non explota-la leira durante o período de polo menos dous anos consecutivos.<br>
d) Grave incumprimento das obrigas pactadas.<br>
e) Causar dolosa ou culposamente danos graves na leira.<br>
f) Subarrendo ou cesión inconsentida.<br>
 
 
2. A instancia do arrendador non propietario: Ó extinguirse o dereito que o arrendador tiña sobre a leira Sen embargo, subsistirá o arrendamento ata o remate do ano agrícola en curso.
 
Artigo 48<br>
O alleamento da leira non será causa de resolución do contrato, subrogándose o adquirente en tódalas obrigas do arrendador.
 
Artigo 49<br>
1. No caso de transmisión a título oneroso do predio rústico arrendado, poderá o arrendatario que estea cultivalo de modo persoal exercita-lo dereito de tenteo dentro dos trinta días seguintes á notificación fidedigna que, para tal efecto, lle realice o arrendador, indicándolle o prezo ofrecido e as demais condicións da transmisión..<br>
2. En defecto de notificación terá o arrendatario un dereito de retracto durante outros trinta días a partir da data na que, por calquera medio, tivese coñecemento da transmisión e das condicións reais en que se fixo<br>
3. Estes dereitos serán preferentes a calquera outro de adquisición, agás o retracto de lindantes par predios de cabida non superior a unha hectárea e o dos coherdeiros e comuneiros.<br>
4. Exercitados estes dereitos, non poderá o arrendatario ou o seu causante allear total ou parcialmente predio ata que transcorran tres anos polo menos desde a súa adquisición, nos que deberá ser cultivado de modo persoal, con facultade de reverter para o comprador retractado se se dese incumprimento do disposto.<br>
5. Cando se transmitan conxuntamente leiras arrendadas con outras que non o estivesen, faranse consta separadamente os prezos dunhas e doutras para os efectos do exercicio do dereito de retracto.<br>
6. Só cabe renunciar a estes dereitos desde o momento en que poidan ser exercitados.<br>
7. Exclúese o seu exercicio nos arrendamentos que teñan por obxecto terreos a pasto, prado e, en xeral calquera aproveitamento secundario ou que sexan de duración inferior ó ano agrícola
 
Sección 2ª Do arrendamento do lugar acasarado
 
 
Artigo 50<br>
Con carácter xeral, e sen prexuízo das aplicacións concretas que se especifican nesta lei, entenderase po lugar acasarado o conxunto que, formando unha unidade, comprende a casa de labor, as edificacións, a dependencias e os terreos, aínda que non sexan lindantes. Inclúe, así mesmo, toda clase de gando maquinaria, apeiros de labranza e instalacións que constitúan unha unidade orgánica de explotación agraria, forestal ou mixta.<br>
 
Artigo 51<br>
1. Este arrendamento terá unha duración mínima de cinco anos, agás denuncia do contrato polo arrendatario, notificada de maneira que lle faga fe ó arrendador con máis de seis meses de antelación á data na que desexe dalo por rematado.<br>
2. O prazo de duración fixado no contrato só é prorrogable por acordo expreso das partes ou, tacitamente por anos agrícolas de non mediar notificación na forma e no prazo previstos no apartado anterior.
 
Artigo 52<br>
Durante a vixencia do contrato non poderá excluírse do lugar acasarado, por vontade do arrendador ningunha das leiras ou dos elementos que o constitúan.
 
Artigo 53
444

edicións