Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

m
Sigo formatando
m (Sigo formatando)
m (Sigo formatando)
Durante a vixencia do contrato non poderá excluírse do lugar acasarado, por vontade do arrendador ningunha das leiras ou dos elementos que o constitúan.
 
Artigo 53<br>
1. O arrendatario terá dereito de tenteo e de retracto, nos termos do artigo 49 da presente lei, que recaerá sobre tódalas leiras arrendadas ou as que o arrendador allease.<br>
2. Os dereitos de tenteo e retracto do lugar acasarado que puidese exercita-lo arrendatario, en caso de transmisión onerosa do lugar, recaerán sobre a súa totalidade. Estes dereitos do arrendatario sobre o lugar acasarado serán preferentes con respecto a calquera outro de adquisición, agás o do coherdeiro e o do copropietario.<br>
3. Se se allease separadamente algunha das leiras ou elementos integrantes do lugar, o arrendatario poderá exercitar tales dereitos segundo a orde preferente establecida.
Estes dereitos do arrendatario sobre o lugar acasarado serán preferentes con respecto a calquera outro de adquisición, agás o do coherdeiro e o do copropietario.
3. Se se allease separadamente algunha das leiras ou elementos integrantes do lugar, o arrendatario poderá exercitar tales dereitos segundo a orde preferente establecida.
 
Artigo 54<br>
1. Exercitados estes dereitos, o arrendatario quedará suxeito en tódolos seus termos ó establecido no apartado 4 do artigo 49, tanto respecto do lugar no seu conxunto coma das súas partes individuais.
2. No tocante á súa renuncia, aplicarase tamén o sinalado no apartado 6 do mesmo artigo.<br>
 
Artigo 55<br>
1. O caseiro que por si ou polos seus causantes usase e aproveitas e o lugar durante trinta anos ou máis terá dereito a adquirilo polo prezo do mercado e, no caso de non existir acordo, este será fixado xudicialmente.<br>
2. Exercitado este dereito, non poderá o arrendatario ou o seu causante allear total ou parcialmente o lugar acasarado ou calquera dos inmobles que o constitúan ata que transcorran seis anos desde a súa adquisición, nos que deberá ser cultivado de modo persoal, con facultade de reverter ó arrendador se s dese incumprimento do disposto.<br>
 
Artigo 56.<br>
Cando o arrendamento teña por obxecto exclusivamente unha explotación gandeira xa preexistente ou u aproveitamento forestal, sexa nun monte veciñal en mancomún ou noutro monte calquera, rexerase polo pactos libremente acordados entre as partes, polas súas normas específicas, se as houbese, e, no se defecto, polas normas deste capítulo ou, subsidiariamente, polas normas do dereito civil estatal.
 
Capítulo II. Das parcerías
 
Capítulo II. Das parcerías
Sección 1ª Disposicións xerais
 
Sección 1ª Disposicións xerais
 
Artigo 57
A cesión por un contratante a outro do desfrute de certos bens, convindo en repartirse en partes alícuota os froitos ou rendementos, rexerase polo título constitutivo e, no non previsto por el, polos usos costumes locais e, no seu defecto, polas normas deste capítulo.
 
Artigo 5857<br>
A cesión por un contratante a outro do desfrute de certos bens, convindo en repartirse en partes alícuota os froitos ou rendementos, rexerase polo título constitutivo e, no non previsto por el, polos usos costumes locais e, no seu defecto, polas normas deste capítulo.
1. O contrato de parcería será obrigatorio calquera que sexa a súa forma
2. Se fose verbal, calquera das partes poderá pedir que se formalice por escrito, facéndose cargo do custos a parte solicitante.
3. Practicaranse nos enderezos contractuais cantas comunicacións se lles deban facer ás partes.
 
Artigo 5958<br>
1. O contrato de parcería será obrigatorio calquera que sexa a súa forma<br>
1. A duración da parcería será a que libremente e de común acordo estipulen as partes contratantes. 2. parcería acordada sen fixación de prazo entenderase concertada polo ciclo das follas do ano agrícola equivalente a dous anos naturais, e rematará, segundo os lugares ou as comarcas, o día que determine costume do lugar
2. Se fose verbal, calquera das partes poderá pedir que se formalice por escrito, facéndose cargo do custos a parte solicitante.<br>
3. Practicaranse nos enderezos contractuais cantas comunicacións se lles deban facer ás partes.
 
Artigo 6059<br>
1. A duración da parcería será a que libremente e de común acordo estipulen as partes contratantes. 2. parcería acordada sen fixación de prazo entenderase concertada polo ciclo das follas do ano agrícola equivalente a dous anos naturais, e rematará, segundo os lugares ou as comarcas, o día que determine costume do lugar<br>
Son obrigas do cedente:
 
Artigo 60<br>
a) Entregar leiras, gando e canto constitúa a súa contribución
Son obrigas do cedente:
b) Garantirlle ó colono o desfrute pacífico e útil do contribuído
c) Satisface-la parte que lle corresponda, segundo pacto, uso ou costume, de contribucións, seguros sementes, adubos e outros elementos necesarios para obte-los productos propios do destino da leira.
 
a) Entregar leiras, gando e canto constitúa a súa contribución<br>
b) Garantirlle ó colono o desfrute pacífico e útil do contribuído<br>
c) Satisface-la parte que lle corresponda, segundo pacto, uso ou costume, de contribucións, seguros sementes, adubos e outros elementos necesarios para obte-los productos propios do destino da leira.
 
 
Artigo 61
Son obrigas do parceiro
 
Artigo 61<br>
1) Entrega-la parte alícuota dos productos que lle corresponda no lugar, prazo e forma convidos Para tal efecto comunicaralle ó cedente ou ó seu representante, coa suficiente anticipación, a data sinalada para a recolección dos productos obtidos. Se, dado o aviso, non comparecese o cedente ou u representante na data sinalada, o parceiro poderá levanta-la colleita e adxudicarse a parte que ll corresponda.
Son obrigas do parceiro<br>
2) Usa-las terras de acordo co previsto no contrato, destinándoas ó cultivo ou á explotación convidos ou no seu defecto, ó máis conforme coa súa natureza, e obte-los rendementos correspondentes á dilixencia dun bo labrador
3) Devolve-las terras, ó concluí-la parcería, tal e como se recibiron, coas súas accesións e salvo o menoscabos que se producisen pola súa utilización ó uso de bo labrador
A falta de expresión do estado das terras ó tempo de concertarse a parcería, presúmese que se recibiron e bo estado, agás proba en contra
 
1) Entrega-la parte alícuota dos productos que lle corresponda no lugar, prazo e forma convidos Para tal efecto comunicaralle ó cedente ou ó seu representante, coa suficiente anticipación, a data sinalada para a recolección dos productos obtidos. Se, dado o aviso, non comparecese o cedente ou u representante na data sinalada, o parceiro poderá levanta-la colleita e adxudicarse a parte que ll corresponda.<br>
2) Usa-las terras de acordo co previsto no contrato, destinándoas ó cultivo ou á explotación convidos ou no seu defecto, ó máis conforme coa súa natureza, e obte-los rendementos correspondentes á dilixencia dun bo labrador<br>
3) Devolve-las terras, ó concluí-la parcería, tal e como se recibiron, coas súas accesións e salvo o menoscabos que se producisen pola súa utilización ó uso de bo labrador<br>
A falta de expresión do estado das terras ó tempo de concertarse a parcería, presúmese que se recibiron e bo estado, agás proba en contra
 
 
Artigo 62
1. O prazo de duración fixado no contrato só é prorrogable por acordo expreso das partes.
2. Reconducirase tacitamente e por dous anos se con seis meses de antelación ó remate do prazo fixado o da súa prórroga non se denunciase o contrato ou a devandita prórroga.
3. Na parcería pecuaria este prazo será de tres meses
 
Artigo 6362<br>
1. O prazo de duración fixado no contrato só é prorrogable por acordo expreso das partes.<br>
A parcería extínguese:
2. Reconducirase tacitamente e por dous anos se con seis meses de antelación ó remate do prazo fixado o da súa prórroga non se denunciase o contrato ou a devandita prórroga.<br>
1) Por cumprimento do prazo estipulado ou das súas prórrogas.
3. Na parcería pecuaria este prazo será de tres meses
2) Pola perda da leira cedida..
 
Artigo 6463<br>
A parcería extínguese:
1. Son causas de resolución do contrato de parcería
1) Por cumprimento do prazo estipulado ou das súas prórrogas.
2) Pola perda da leira cedida..
 
Artigo 64<br>
1. Son causas de resolución do contrato de parcería
 
a) Non destina-lo parceiro a leira ó cultivo ou á explotación convidos.
b) Incumprimento grave das obrigas a cargo de calquera das partes.
c) Deslealdade ou fraude por parte do parceiro na valoración ou entrega ó cedente da parte de froitos que lle corresponda.
d) Dano grave causado dolosa ou culposamente polo parceiro nas terras ou nas colleitas.
e) Extinción do dereito que o cedente tiña sobre a leira, se ben subsistirán os efectos da parcería ata remate do ano agrícola en curso.
 
a) Non destina-lo parceiro a leira ó cultivo ou á explotación convidos.<br>
b) Incumprimento grave das obrigas a cargo de calquera das partes.<br>
c) Deslealdade ou fraude por parte do parceiro na valoración ou entrega ó cedente da parte de froitos que lle corresponda.<br>
d) Dano grave causado dolosa ou culposamente polo parceiro nas terras ou nas colleitas.<br>
e) Extinción do dereito que o cedente tiña sobre a leira, se ben subsistirán os efectos da parcería ata remate do ano agrícola en curso.
 
2. O alleamento non resolverá o contrato de parcería.
3. Se a explotación constituíse o único medio de vida do parceiro e os eventos sinalados no punto 1 deste artigo se producisen no último semestre do ano agrícola, o parceiro terá dereito a que lle prorroguen parcería por todo o ano agrícola seguinte.
 
2. O alleamento non resolverá o contrato de parcería.<br>
Artigo 65
3. Se a explotación constituíse o único medio de vida do parceiro e os eventos sinalados no punto 1 deste artigo se producisen no último semestre do ano agrícola, o parceiro terá dereito a que lle prorroguen parcería por todo o ano agrícola seguinte.
A morte ou a inutilidade permanente do parceiro para o traballo non serán causa de extinción da parcería que poderá ser continuada por aquelas persoas e nas mesmas condicións que se relacionan no
Artigo 46. da presente lei. En todo caso, a parcería subsistirá ata o remate do correspondente ano agrícola.
 
Artigo 6665<br>
A morte ou a inutilidade permanente do parceiro para o traballo non serán causa de extinción da parcería que poderá ser continuada por aquelas persoas e nas mesmas condicións que se relacionan no Artigo 46 da presente lei. En todo caso, a parcería subsistirá ata o remate do correspondente ano agrícola.
O cedente e o parceiro están obrigados a realizar nos predios as obras e reparacións que para arrendador arrendatario establece o artigo 42 desta lei.
 
Artigo 66<br>
O cedente e o parceiro están obrigados a realizar nos predios as obras e reparacións que para arrendador arrendatario establece o artigo 42 desta lei.
 
Artigo 67
444

edicións