Diferenzas entre revisións de «Constitución española de 1845»

m
Desfixéronse as edicións de MAGHOI (conversa); cambiado á última versión feita por HombreDHojalata
m (Desfixéronse as edicións de MAGHOI (conversa); cambiado á última versión feita por HombreDHojalata)
{{estilo}}
 
== ConstituciónCONSTITUCIÓN deDE 1845 ==
Doña Isabel II, pola graza de Deus e a Constitución da Monarquía Española, Raíña das Españas; a tódolos que as presentes veren e entenderen, sabede: Que sendo a nosa vontade e a das Cortes do Reino regularizar e poñer en consonancia coas necesidades actuais do Estado os antigos foros e liberdades destes Reinos, e a intervención que as súas Cortes tiveron en todos tempos nos negocios graves da Monarquía, modificando ó efecto a Constitución promulgada en 18 de Xuño de 1837, viñemos, en unión e de acordo coas Cortes actualmente reunidas, en decretar e sancionar a seguinte CONSTITUCIÓN DA MONARQUÍA ESPAÑOLA
 
== TítuloTÍTULO I - DosDOS españoisESPAÑOIS ==
'''Artigo 1'''
 
Son españois:<br>
1. Tódalas persoas nadas nos dominios de España.<br>
2. Os fillos de pai ou nai españois, aínda que naceran fórafora de España.<br>
3. Os estranxeiros que obtiveran carta de natureza.<br>
4. Os que sen ela gañaran veciñanza en calquera pobo da Monarquía.<br>
'''Artigo 7'''
 
Non pode ser detido, nin preso, nin separado do seu domicilio ningún español, nin achandadaallanada a súa casa senón nos casos e na forma que as leis prescriban.
 
'''Artigo 8'''
Ningún español pode ser procesado nin sentenciado senón polo Xuíz ou Tribunal competente, en virtude de leis anteriores ó delito e na forma que estas prescriban.
 
Discutida e votada polas Cortes Constituíntes de 1854-56 a Constitución que xeralmente é designadadesiñada con esta última data, aínda que en realidade debera selo coa de 1855, posto que a súa aprobación rematou en 14 de Decembro de dito ano, e sen ter chegado a promulgarse, ditousese ditou o Real decreto de 15 de Setembro de 1856 restablecendo esta Constitución de 1845, modificada polapolo Acta Adicional que se inserta a continuación da mesma, e que había de gardarse e cumprirse como parte integrante dela, entre tanto que as Cortes resolveran o conveniente.
 
'''Artigo 10'''
A Relixión da Nación española é a católica, apostólica, romana. O Estado obrígase a manter o culto e os seus ministros.
 
== TítuloTÍTULO II - DasDAS CortesCORTES ==
'''Artigo 12'''
 
{{nongalego}}
 
 
== TítuloTÍTULO III - DoDEL SenadoSENADO ==
 
Art. 14.
OEl número de Senadores ées ilimitado: osu seunombramiento nomeamentopertenece pertence ao Rei.al
Rey.
 
Art. 15.
Sólo poderánpodrán ser nomeadosnombrados Senadores oslos españoisespañoles que, ademaisademás de tertener trintatreinta anosaños cumpridoscumplidos, pertenzanpertenezcan ása las clases seguintessiguientes:
 
Presidentes dalgúnde dosalguno Corposde Colexisladoreslos Cuerpos Colegisladores.
 
Senadores ouo DeputadosDiputados admitidos tres veces nasen las Cortes.
 
Ministros dade Coroala Corona.
 
ConselleirosConsejeros de Estado.
 
Arzobispos.
Arcebispos.
 
Obispos.
Bispos.
 
Grandes de España.
 
CapitánsCapitanes xeraisgenerales dodel ExércitoEjército ey Armada.
 
TenentesTenientes xeraisgenerales dodel ExércitoEjército ey Armada.
 
Embajadores.
Embaixadores.
 
Ministros plenipotenciarios.
 
Presidentes de TribunaisTribunales Supremos.
 
Ministros ey FiscaisFiscales dosde mesmoslos mismos.
 
OsLos comprendidos nasen las categorías anteriores deberán ademaisademás gozardisfrutar 30.000 reaisreales de rendarenta procedente de bensbienes propios ouo de soldossueldos de doslos empregosempleos que nonno poidanpuedan perderse senónsino por causa legalmente probada, ouo de xubilaciónjubilación, retiro ouo cesantía.
 
Títulos de CastelaCastilla que gocen dedisfruten 60.000 reaisreales de renta.
 
OsLos que paguen cuncon anoun año de antelación 8.000 reaisreales de contribuciónscontribuciones directas, teñanhayan sido Senadores ouo DeputadosDiputados a Cortes, ouo DeputadosDiputados provinciaisprovinciales, ouo Alcaldes en pobospueblos de 30.000 almas, ouo Presidentes de XuntasJuntas ouo TribunaisTribunales de Comercio.
 
AsLas condiciónscondiciones necesarias para ser nomeadonombrado Senador poderánpodrán variarse por unhauna leiley.
 
Art. 16.
OEl nomeamentonombramiento dosde los Senadores farasese hará por decretos especiaisespeciales, ey nelesen expresaraseellos se expresará oel título en que, conforme aoal artigoartículo anterior, se funde oel nomeamentonombramiento.
 
Art. 17.
OEl cargo de Senador éen vitalicio.
 
Art. 18.
OsLos filloshijos dodel ReiRey ey dodel herdeiroheredero inmediato da Coroa son Senadores á idade de vintela eCorona cinco anos.son
Senadores a la edad de veinticinco años.
 
Art. 19.
AdemaisAdemás dasde las facultades lexislativaslegislativas corresponde aoal Senado:
 
1º. XulgarJuzgar osa los Ministros candocuando foranfueren acusados polopor el Congreso dosde Deputados.los
Diputados.
 
2º. CoñecerConocer dosde los delitos graves contra ala persoapersona ouo dignidadedignidad dodel ReiRey, ouo contra ala seguridadeseguridad dodel Estado, conforme aoa lo que establezanestablezcan aslas leisleyes.
1º. Xulgar os Ministros cando foran acusados polo Congreso dos Deputados.
 
3º. XulgarJuzgar osa los individuos dode seusu seoseno nosen los casos ey en nala forma que determinaran aslas leisleyes.
2º. Coñecer dos delitos graves contra a persoa ou dignidade do Rei, ou contra a seguridade do Estado, conforme ao que establezan as leis.
 
3º. Xulgar os individuos do seu seo nos casos e na forma que determinaran as leis.
 
== TÍTULO IV - DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ==