Diferenzas entre revisións de «Constitución española de 1845»

m
Desfixéronse as edicións de HombreDHojalata (conversa); cambiado á última versión feita por MAGHOI
m (Desfixéronse as edicións de MAGHOI (conversa); cambiado á última versión feita por HombreDHojalata)
m (Desfixéronse as edicións de HombreDHojalata (conversa); cambiado á última versión feita por MAGHOI)
{{estilo}}
 
== CONSTITUCIÓNConstitución DEde 1845 ==
Doña Isabel II, pola graza de Deus e a Constitución da Monarquía Española, Raíña das Españas; a tódolos que as presentes veren e entenderen, sabede: Que sendo a nosa vontade e a das Cortes do Reino regularizar e poñer en consonancia coas necesidades actuais do Estado os antigos foros e liberdades destes Reinos, e a intervención que as súas Cortes tiveron en todos tempos nos negocios graves da Monarquía, modificando ó efecto a Constitución promulgada en 18 de Xuño de 1837, viñemos, en unión e de acordo coas Cortes actualmente reunidas, en decretar e sancionar a seguinte CONSTITUCIÓN DA MONARQUÍA ESPAÑOLA
 
== TÍTULOTítulo I - DOSDos ESPAÑOISespañois ==
'''Artigo 1'''
 
Son españois:<br>
1. Tódalas persoas nadas nos dominios de España.<br>
2. Os fillos de pai ou nai españois, aínda que naceran forafóra de España.<br>
3. Os estranxeiros que obtiveran carta de natureza.<br>
4. Os que sen ela gañaran veciñanza en calquera pobo da Monarquía.<br>
'''Artigo 7'''
 
Non pode ser detido, nin preso, nin separado do seu domicilio ningún español, nin allanadaachandada a súa casa senón nos casos e na forma que as leis prescriban.
 
'''Artigo 8'''
Ningún español pode ser procesado nin sentenciado senón polo Xuíz ou Tribunal competente, en virtude de leis anteriores ó delito e na forma que estas prescriban.
 
Discutida e votada polas Cortes Constituíntes de 1854-56 a Constitución que xeralmente é desiñadadesignada con esta última data, aínda que en realidade debera selo coa de 1855, posto que a súa aprobación rematou en 14 de Decembro de dito ano, e sen ter chegado a promulgarse, se ditouditouse o Real decreto de 15 de Setembro de 1856 restablecendo esta Constitución de 1845, modificada polopola Acta Adicional que se inserta a continuación da mesma, e que había de gardarse e cumprirse como parte integrante dela, entre tanto que as Cortes resolveran o conveniente.
 
'''Artigo 10'''
A Relixión da Nación española é a católica, apostólica, romana. O Estado obrígase a manter o culto e os seus ministros.
 
== TÍTULOTítulo II - DASDas CORTESCortes ==
'''Artigo 12'''
 
{{nongalego}}
 
== TÍTULOTítulo III - DELDo SENADOSenado ==
 
== TÍTULO III - DEL SENADO ==
 
Art. 14.
ElO número de Senadores esé ilimitado: suo nombramientoseu pertenecenomeamento alpertence ao Rei.
Rey.
 
Art. 15.
Sólo podránpoderán ser nombradosnomeados Senadores losos españolesespañois que, ademásademais de tenerter treintatrinta añosanos cumplidoscumpridos, pertenezcanpertenzan a lasás clases siguientesseguintes:
 
Presidentes dedalgún algunodos deCorpos los Cuerpos ColegisladoresColexisladores.
 
Senadores oou DiputadosDeputados admitidos tres veces en lasnas Cortes.
 
Ministros deda la CoronaCoroa.
 
ConsejerosConselleiros de Estado.
 
Arcebispos.
Arzobispos.
 
Bispos.
Obispos.
 
Grandes de España.
 
CapitanesCapitáns generalesxerais deldo EjércitoExército ye Armada.
 
TenientesTenentes generalesxerais deldo EjércitoExército ye Armada.
 
Embaixadores.
Embajadores.
 
Ministros plenipotenciarios.
 
Presidentes de TribunalesTribunais Supremos.
 
Ministros ye FiscalesFiscais dedos los mismosmesmos.
 
LosOs comprendidos en lasnas categorías anteriores deberán ademásademais disfrutargozar 30.000 realesreais de rentarenda procedente de bienesbens propios oou de sueldos desoldos losdos empleosempregos que nonon puedanpoidan perderse sinosenón por causa legalmente probada, oou de jubilaciónxubilación, retiro oou cesantía.
 
Títulos de CastillaCastela que disfrutengocen de 60.000 realesreais de renta.
 
LosOs que paguen concun un añoano de antelación 8.000 realesreais de contribucionescontribucións directas, hayanteñan sido Senadores oou DiputadosDeputados a Cortes, oou DiputadosDeputados provincialesprovinciais, oou Alcaldes en pueblospobos de 30.000 almas, oou Presidentes de JuntasXuntas oou TribunalesTribunais de Comercio.
 
LasAs condicionescondicións necesarias para ser nombradonomeado Senador podránpoderán variarse por unaunha leylei.
 
Art. 16.
ElO nombramientonomeamento de losdos Senadores se haráfarase por decretos especialesespeciais, ye enneles ellos seexpresarase expresará elo título en que, conforme alao artículoartigo anterior, se funde elo nombramientonomeamento.
 
Art. 17.
ElO cargo de Senador ené vitalicio.
 
Art. 18.
LosOs hijosfillos deldo ReyRei ye deldo herederoherdeiro inmediato da Coroa son Senadores á idade de lavinte Coronae soncinco anos.
Senadores a la edad de veinticinco años.
 
Art. 19.
AdemásAdemais de lasdas facultades legislativaslexislativas corresponde alao Senado:
 
1º. Juzgar a los Ministros cuando fueren acusados por el Congreso de los
Diputados.
 
1º. JuzgarXulgar a losos Ministros cuandocando fuerenforan acusados por elpolo Congreso dedos losDeputados.
2º. Conocer de los delitos graves contra la persona o dignidad del Rey, o contra la seguridad del Estado, conforme a lo que establezcan las leyes.
 
2º. ConocerCoñecer de losdos delitos graves contra laa personapersoa oou dignidaddignidade deldo ReyRei, oou contra laa seguridadseguridade deldo Estado, conforme a loao que establezcanestablezan lasas leyesleis.
3º. Juzgar a los individuos de su seno en los casos y en la forma que determinaran las leyes.
 
3º. JuzgarXulgar a losos individuos dedo suseu senoseo en losnos casos y ene lana forma que determinaran lasas leyesleis.
 
== TÍTULO IV - DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ==