Diferenzas entre revisións de «Constitución española de 1845»

editando
Etiqueta: edición de código 2017
(editando)
Etiqueta: edición de código 2017
{{Enuso}}{{estilo}}
 
== Constitución de 1845 ==
'''Artigo 1'''
 
Son españois:<br>1. Tódalas persoas nadas nos dominios de España.<br>2. Os fillos de pai ou nai españois, aínda que naceran fóra de España.<br>3. Os estranxeiros que obtiveran carta de natureza.<br>4. Os que sen ela gañaran veciñanza en calquera pobo da Monarquía.<br>
Son españois:<br>
1. Tódalas persoas nadas nos dominios de España.<br>
2. Os fillos de pai ou nai españois, aínda que naceran fóra de España.<br>
3. Os estranxeiros que obtiveran carta de natureza.<br>
4. Os que sen ela gañaran veciñanza en calquera pobo da Monarquía.<br>
 
A calidade de español pérdese por adquirir natureza en país estranxeiro, e por admitir emprego doutro Goberno sen licenza do Rei.<br>Unha lei determinará os dereitos que deberán gozar os estranxeiros que obteñan carta de natureza ou gañaran veciñanza.
 
Unha lei determinará os dereitos que deberán gozar os estranxeiros que obteñan carta de natureza ou gañaran veciñanza.
 
'''Artigo 2'''
== Título III - Do Senado ==
 
Art.Artigo 14.
 
O número de Senadores é ilimitado: o seu nomeamento pertence ao Rei.
 
Art.Artigo 15.
 
Só poderán ser nomeados Senadores os españois que, ademais de ter trinta anos cumpridos, pertenzan ás clases seguintes:
* Presidentes dalgún dos Corpos Colexisladores.
 
* Senadores ou Deputados admitidos tres veces nas Cortes.
Presidentes dalgún dos Corpos Colexisladores.
* Ministros da Coroa.
 
* Conselleiros de Estado.
Senadores ou Deputados admitidos tres veces nas Cortes.
* Arcebispos.
 
* Bispos.
Ministros da Coroa.
* Grandes de España.
 
* Capitáns xerais do Exército e Armada.
Conselleiros de Estado.
* Tenentes xerais do Exército e Armada.
 
* Embaixadores.
Arcebispos.
* Ministros plenipotenciarios.
 
* Presidentes de Tribunais Supremos.
Bispos.
* Ministros e Fiscais dos mesmos.
 
* Os comprendidos nas categorías anteriores deberán ademais gozar 30.000 reais de renda procedente de bens propios ou de soldos dos empregos que non poidan perderse senón por causa legalmente probada, ou de xubilación, retiro ou cesantía.
Grandes de España.
* Títulos de Castela que gocen de 60.000 reais de renda.
 
* Os que paguen cun ano de antelación 8.000 reais de contribucións directas, teñan sido Senadores ou Deputados a Cortes, ou Deputados provinciais, ou Alcaldes en pobos de 30.000 almas, ou Presidentes de Xuntas ou Tribunais de Comercio.
Capitáns xerais do Exército e Armada.
 
Tenentes xerais do Exército e Armada.
 
Embaixadores.
 
Ministros plenipotenciarios.
 
Presidentes de Tribunais Supremos.
 
Ministros e Fiscais dos mesmos.
 
Os comprendidos nas categorías anteriores deberán ademais gozar 30.000 reais de renda procedente de bens propios ou de soldos dos empregos que non poidan perderse senón por causa legalmente probada, ou de xubilación, retiro ou cesantía.
 
Títulos de Castela que gocen de 60.000 reais de renda.
 
Os que paguen cun ano de antelación 8.000 reais de contribucións directas, teñan sido Senadores ou Deputados a Cortes, ou Deputados provinciais, ou Alcaldes en pobos de 30.000 almas, ou Presidentes de Xuntas ou Tribunais de Comercio.
 
As condicións necesarias para ser nomeado Senador poderán variarse por unha lei.
 
Art. 16.
 
O nomeamento dos Senadores farase por decretos especiais, e neles expresarase o título en que, conforme ao artigo anterior, se funde o nomeamento.
 
Art. 17.
 
O cargo de Senador é vitalicio.
 
Art. 18.
 
Os fillos do Rei e do herdeiro inmediato da Coroa son Senadores á idade de vinte e cinco anos.
 
Art. 19.
 
Ademais das facultades lexislativas corresponde ao Senado:
 
== Título IV - Do Congreso dos Deputados ==
 
Art.Artigo 20.
 
Art. 20.
O Congreso dos Deputados comporase dos que nomeen as Xuntas electorais na forma que determine a lei. Nomearase un Deputado, ao menos, por cada 50.000 almas da poboación.
 
Art.Artigo 21.
 
Os Deputados elixiranse polo método directo, e poderán ser reelixidos indefinidamente.
 
Art. 22.
 
Para ser Deputado requírese ser español, do estado seglar, cumprir vinte e cinco anos, gozar a renda procedente de bens raíces ou pagar por contribucións directas a cantidade que a lei Electoral esixa, e ter as demais circunstancias que na mesma lei se prefixen.
 
Art. 23.
 
Todo español que teña esas calidades pode ser nomeado Deputado por calquera provincia.
 
Art. 24.
 
Os Deputados serán elixidos por cinco anos.
 
Art. 25.
 
Os Deputados que admitan do Goberno ou da Casa Real pensión, emprego que non sexa de escala na súa respectiva carreira, comisión con soldo, honras ou condecoracións, quedan suxeitos a reelección. A disposición anterior non comprende aos Deputados que fosen nomeados Ministros da Coroa.
 
== Título V - Da celebración e facultades das Cortes ==
== TÍTULO V - DE LA CELEBRACIÓN Y FACULTADES DE LAS CORTES ==
 
 
Art. 26.
 
LasAs Cortes sereúnense reúnentódolos todos los añosanos. Corresponde alao ReyRei convocarlasconvocalas, suspender ye cerrarpechar susas sesionessúas sesións, ye disolver elo Congreso de losdos DiputadosDeputados; pero concoa la obligaciónobriga, en esteneste último caso, de convocar otrasoutras Cortes ye reunirlasreunilas dentro de tres meses.
 
Art. 27.
LasAs Cortes serán precisamente convocadas luegologo que vacare laa CoronaCoroa, oou cuandocando elo ReyRei se imposibilitareimposibilitar de cualquiercalquera modo para elo gobiernogoberno.
 
Art. 28.
Cada un dos Corpos Colexisladores forma o respectivo Regulamento para o seu goberno interior, e examina as calidades dos individuos que o compoñen; o Congreso decide, ademais, sobre a legalidade das eleccións dos Deputados.
Cada uno de los Cuerpos Colegisladores forma el respectivo
Reglamento para su gobierno interior, y examina las calidades de los individuos que le componen; el Congreso decide, además, sobre la legalidad de las elecciones de los Diputados.
 
Art. 29.
ElO Congreso dedos losDeputados Diputadosnomea nombrao suseu Presidente, Vicepresidentes ye Secretarios.
 
Art. 30.
O Rei nomea para cada lexislatura, de entre os mesmos Senadores, elo Presidente ye Vicepresidentes deldo Senado, ye este ésteelixe eligeos susseus Secretarios.
El Rey nombra para cada legislatura, de entre los mismos
Senadores, el Presidente y Vicepresidentes del Senado, y éste elige sus Secretarios.
 
Art. 31.
ElO ReyRei abre ye cierrapecha lasas Cortes, en personapersoa oou por medio de losdos Ministros.
 
Art. 32.
NoNon podrápoderá estar reunido unoun dedos los dosdous CuerposCorpos ColegisladoresColexisladores sinsen que tambiéntamén loo estéestea elo otrooutro; exceptuaseexceptúase elo caso en que elo Senado ejerzaexerza funcionesfuncións judicialesxudiciais.
 
Art. 33.
LosOs CuerposCorpos Colegisladores nonon puedenpoden deliberar juntosxuntos ninin en presenciapresenza deldo ReyRei.
 
Art. 34.
LasAs SesionesSesións deldo Senado ye deldo Congreso serán públicas, ye sólo en losnos casos en que exijanesixan reserva podrápoderá celebrarse sesión secreta.
 
Art. 35.
ElO ReyRei, ye cada unoun dedos losCorpos Cuerpos ColegisladoresColexisladores, tienenteñen laa iniciativa das leis.
de las leyes.
 
Art. 36.
LasAs leyesleis sobre contribucionescontribucións ye crédito público sepresentaranse presentaránprimeiro primero alao Congreso de losdos DiputadosDeputados.
 
Art. 37.
LasAs resolucionesresolucións en cada unoun de los Cuerposdos ColegisladoresCorpos seColexisladores tomantómanse a pluralidadpluralidade absoluta de votos; pero para votar lasas leyesleis serequírese requierea lapresenza presenciada demetade lamáis mitadun más uno deldo número total de los individuos que ledos componen.
individuos que o compoñen.
 
Art. 38.
SiSe unoun dedos losCorpos CuerposColexisladores Colegisladores desecharerefugare algún proyectoproxecto de leylei, oou lelle negare elo ReyRei laa sanción, nonon podrápoderá volverse a proponerpropor un proyectoproxecto de leylei sobre el mismoo objetomesmo enobxecto aquellanaquela legislaturalexislatura.
 
Art. 39.
AdemásAdemais deda lapotestade potestad legislativalexislativa que ejercenexercen lasas Cortes conco el ReyRei, les pertenecenperténcenlles lasas facultades siguientesseguintes:
1ª. Recibir ao Rei, ao sucesor inmediato da Coroa e á Rexencia ou Rexente do Reino o xuramento de gardar a Constitución e as leis.
 
1ª. Recibir al Rey, al sucesor inmediato de la Corona y a la Regencia o
Regente del Reino el juramento de guardar la Constitución y las leyes.
 
2ª. ElegirElixir RegenteRexente oou RegenciaRexencia deldo Reino ye nombrarnomear tutortitor alao ReyRei menor cuandocando loo previeneprevé laa Constitución.
 
3ª. HacerFacer efectiva laa responsabilidadresponsabilidade de losdos Ministros, losos cualescales serán acusados por elo Congreso y juzgadose porxulgados elpolo Senado.
 
Art. 40.
LosOs Senadores ye losos DiputadosDeputados son inviolables porpolas sussúas opinionesopinións ye votos enno elexercicio ejerciciodo de suseu encargo.
 
Art. 41.
LosOs Senadores nonon podránpoderán ser procesados ninin arrestados sinsen previa resolución deldo Senado sinosenón cuandocando seansexan halladosachados in fraganti, oou cuandocando nonon estéestea reunido elo Senado; pero en todo caso sedarase dará cuentaconta a este CuerpoCorpo loo másmáis pronto posible para que determine loo que corresponda. TampocoTampouco podránpoderán losos DiputadosDeputados ser procesados ninin arrestados durante lasas sesionessesións sinsen permiso deldo Congreso, a nonon ser halladosachados in fraganti; pero en esteneste caso ye en elno de ser procesados oou arrestados cuandocando estuvieranestivesen cerradaspechadas lasas Cortes, sedarase daráconta cuentao lo másmáis pronto posible alao Congreso para suo seu conocimientocoñecemento ye resolución.
 
 
200

edicións