Diferenzas entre revisións de «Constitución española de 1837»

sen resumo de edición
 
== Título IV - Do Congreso dos Deputados ==
Art.'''Artigo 21.'''
 
Cada provincia nomeará un Deputado, ao menos, por cada cincuenta mil almas da súa poboación.
 
Art.'''Artigo 22.'''
 
Os Deputados elixiranse o método directo, e poderán ser reelixidos indefinidamente.
 
Art.'''Artigo 23.'''
 
Para ser Deputado requírese ser español do estado seglar, cumprir vinte e cinco anos e ter as demais circunstancias que esixa a lei electoral.
 
Art.'''Artigo 24.'''
 
Todo español que teña estas calidades pode ser nomeado Deputado por calquera provincia.
 
Art.'''Artigo 25.'''
 
Os Deputados serán elixidos por tres anos.
 
== Título V - Da celebración e facultades das Cortes ==
Art.'''Artigo 26.'''
 
As Cortes reúnense todos os anos. Corresponde ao Rei convocalas, suspender e pechar as súas sesións e disolver o Congreso dos Deputados; pero coa obrigación, neste último caso, de convocar outras Cortes, e reunilas dentro de tres meses.
 
Art.'''Artigo 27.'''
 
Se o Rei deixar de reunir algún ano as Cortes antes do 1º. de Decembro, xuntaranse precisamente neste día, e no caso de que aquel mesmo ano conclúa o encargo dos Deputados empezaranse as eleccións o primeiro domingo de Outubro para facer novos nomeamentos.
 
Art.'''Artigo 28.'''
 
As Cortes reuniranse extraordinariamente logo que vacare a Coroa, ou que o Rei se imposibilitar de calquera modo para o goberno.
 
Art.'''Artigo 29.'''
 
Cada un dos Corpos Colegisladores forma o respectivo regulamento para o seu goberno interior e examina a legalidade das eleccións e as calidades dos individuos que lle compoñen.
 
Art.'''Artigo 30.'''
 
O Congreso dos Deputados nomea o seu Presidente, Vicepresidentes e Secretarios.
 
Art.'''Artigo 31.'''
 
O Rei nomea para cada lexislatura, de entre os mesmos Senadores, o Presidente e Vicepresidentes do Senado, e este elixe os seus Secretarios.
 
Art.'''Artigo 32.'''
 
O Rei abre e pecha as Cortes, en persoa ou por medio dos Ministros.
 
Art.'''Artigo 33.'''
 
Non poderá estar reunido un dos Corpos Colegisladores sen que o estea o outro tamén, excepto no caso en que o Senado xulgue aos Ministros.
 
Art.'''Artigo 34.'''
 
Os Corpos Colegisladores non poden deliberar xuntos nin en presenza do Rei. Art. 35. As sesións do Senado e do Congreso serán públicas, e só nos casos que esixan reserva poderá celebrarse sesión secreta.
 
'''Artigo 35.'''
Art. 36.
 
As sesións do Senado e do Congreso serán públicas, e só nos casos que esixan reserva poderá celebrarse sesión secreta.
O Rei e cada un dos Corpos Colegisladores teñen a iniciativa das leis.
 
'''Artigo 36.'''
Art. 37.
 
O El-Rei e cada un dos Corpos Colegisladores teñen a iniciativa das leis.
 
'''Artigo 37.'''
 
As leis sobre contribucións e crédito público presentaranse primeiro ao Congreso dos Deputados, e se no Senado sufriren algunha alteración que aquel non admita despois, pasará á sanción Real o que os Deputados aprobaren definitivamente.
 
Art.'''Artigo 38.'''
 
As resolucións de cada un dos Corpos Colegisladores tómanse a pluralidade absoluta de votos; pero para votar as leis requírese a presenza da metade máis un do número total dos individuos que lleos compoñen.
 
Art.'''Artigo 39.'''
 
Se un dos Corpos ColegisladoresColexisladores refugar algún proxecto de lei, ou lle negar o El-Rei a sanción, non poderá volverse a propor un proxecto de lei sobre o mesmo obxecto naquela lexislatura.
 
'''Artigo 40.'''
Art. 40. Ademais da potestade lexislativa que exercen as Cortes co Rei, perténcenlles as facultades seguintes:
 
Art. 40. Ademais da potestade lexislativa que exercen as Cortes cocon El-Rei, perténcenlles as facultades seguintes:
1ª. Recibir ao Rei, ao sucesor inmediato da Coroa e á Regencia ou Rexente do Reino o xuramento de gardar a Constitución e as leis.
 
1ª. Recibir aoa El-Rei, ao sucesor inmediato da Coroa e á Regencia ou Rexente do Reino o xuramento de gardar a Constitución e as leis.
 
2ª. Resolver calquera dúbida de feito ou de dereito que ocorra en orde á sucesión á Coroa.
 
3ª. Elixir Rexente ou Regencia do Reino, e nomear titor aoa El-Rei menor, cando o prevén a Constitución.
 
4ª. Facer efectiva a responsabilidade dos Ministros, os cales serán acusados o Congreso, e xulgados polo Senado.
 
'''Artigo 41.'''
Art. 41. Os Senadores e os Deputados son inviolables polas súas opinións e votos no exercicio do seu encargo.
 
Art. 41. Os Senadores e os Deputados son inviolables polas súas opinións e votos no exercicio do seu encargo.
 
'''Artigo 42.'''
 
Art. 42. Os Senadores e os Deputados non poderán ser procesados nin arrestados durante as sesións sen permiso do respectivo Corpo ColegisladorColexislador, a non ser achados infraganti; pero, neste caso, e no de ser procesados ou arrestados cando estiveren pechadas as Cortes, deberase dar conta o máis pronto posible ao respectivo Corpo para o seu coñecemento e resolución.
 
'''Artigo 43.'''.
Art. 42. Os Senadores e os Deputados non poderán ser procesados nin arrestados durante as sesións sen permiso do respectivo Corpo Colegislador, a non ser achados infraganti; pero, neste caso, e no de ser procesados ou arrestados cando estiveren pechadas as Cortes, deberase dar conta o máis pronto posible ao respectivo Corpo para o seu coñecemento e resolución.
 
Art. 43. Os Deputados e Senadores que admitan do Goberno, ou da Casa Real, pensión, emprego que non sexa de escala na súa respectiva carreira, comisión con soldo, honras ou condecoracións, quedan suxeitos a reelección.
 
== Título V - De El-Rei ==
Art.'''Artigo 44.'''
 
A persoa do Rei é sacra e inviolable, e non está suxeita á responsabilidade. Son responsables os Ministros.
 
Art.'''Artigo 45.'''
 
A potestade de facer executar as leis reside no Rei, e a súa autoridade esténdese a todo canto conduce á conservación da orde pública no interior e á seguridade do Estado co exterior, conforme á Constitución e ás leis.
 
Art.'''Artigo 46.'''
 
O Rei sanciona e promulga as leis.
 
Art.'''Artigo 47.'''
 
Ademais das prerrogativas que a Constitución sinala ao Rei, correspóndelle:
10. Nomear e separar libremente os Ministros.
 
Art.'''Artigo 48.'''
 
O Rei necesita estar autorizado por unha lei especial:
6º. Para abdicar a Coroa no seu inmediato sucesor.
 
Art.'''Artigo 49.'''
 
A dotación do Rei e da súa familia fixarase polas Cortes ao principio de cada reinado.
 
== Título VII - Da sucesión da Coroa ==
Art.'''Artigo 50.'''
 
A Raíña lexítima das Españas é Dona Isabel II de Borbón.
 
Art.'''Artigo 51.'''
 
A sucesión no Trono das Españas será segundo a orde regular de primogenitura e representación, preferindo sempre a liña anterior ás posteriores: na mesma liña, o grao máis próximo ao máis remoto; no mesmo grao, o home á femia, e no mesmo sexo, a persoa de máis idade á de menos.
 
Art.'''Artigo 52.'''
 
Extinguidas as liñas dos descendentes lexítimos de Dona Isabel II de Borbón, sucederán pola orde que queda establecido, a súa irmá e os tíos irmáns do seu pai, así homes como femias, e os seus lexítimos descendentes, se non estivesen excluídos.
 
Art.'''Artigo 53.'''
 
Se se chegaren a extinguirse todas as liñas que sinalan, as Cortes farán novos chamamentos, como máis conveña á Nación.
 
Art.'''Artigo 54.'''
 
As Cortes deberán excluír da sucesión aquelas persoas que sexan incapaces para gobernar, ou fixesen cousa porque merezan perder o dereito á Coroa.
 
Art.'''Artigo 55.'''
 
Cando reine unha femia, o seu marido non terá parte ningunha no Goberno do Reino.
 
== Título VIII - Da menor idade de El-Rei, e da rexencia ==
Art.'''Artigo 56.'''
 
O Rei é menor de idade ata cumprir catorce anos.
 
Art.'''Artigo 57.'''
 
Cando o Rei se imposibilitar para exercer a súa autoridade, ou vacare a Coroa sendo de menor idade o inmediato sucesor, nomearán as Cortes para gobernar o Reino, unha Regencia composta dunha, tres ou cinco persoas.
 
Art.'''Artigo 58.'''
 
Ata que as Cortes nomeen a Regencia, será gobernado o Reino provisionalmente polo pai ou a nai do Rei; e, na súa falta, polo Consello de Ministros.
 
Art.'''Artigo 59.'''
 
A Regencia exercerá toda a autoridade do Rei, en cuxo nomee publicaranse os actos do Goberno.
 
Art.'''Artigo 60.'''
 
Será titor do Rei menor a persoa que no seu testamento nomease o Rei defunto, sempre que sexa español de nacemento; se non lle nomeou, será titor o pai ou a nai, mentres permanezan viúvos. Na súa falta nomearanlle as Cortes; pero non poderán estar reunidos, os encargos de Rexente e de titor do Rei, senón no pai ou a nai deste.
 
== Título IX - Dos ministros ==
Art.'''Artigo 61.'''
 
Todo o que o El-Rei mandar ou dispuxer no exercicio da súa autoridade, deberá ser asinado polo Ministro a quen corresponda, e ningún funcionario público dará cumprimento ao que careza deste requisito.
 
Art.'''Artigo 62.'''
 
Os Ministros poden ser Senadores ou Deputados, e tomar parte nas discusións de ambos os Corpos Colegisladores; pero só terán voto naquel a que pertenzan.
'''Artigo 66.'''
 
Ningún maxistrado ou xuíz poderá ser deposto do seu destino, temporal ou perpetuo, senón por sentenza ejecutoria, nin suspendido senón por auto xudicial, ou en virtude de orde dode El-Rei, cando este, con motivos fundados, mándelle xulgar polo Tribunal competente.
 
'''Artigo 67.'''
'''Artigo 68º.'''
 
A xustiza adminístrase en nome dode El-Rei.
 
== Título XI - Das Deputacións provinciais e dos Concellos ==
'''Artigo 77.'''
 
Haberá en cada provincia corpos de Milicia Nacional, cuxa organización e servizo arranxarase por unha lei especial; e o El-Rei poderá, en caso necesario, dispor desta forza dentro da respectiva provincia; pero non poderá empregala fóra dela sen outorgamento das Cortes.
 
== Artigos adicionais ==
Palacio da Cortes en Madrid a 8 de Xuño do ano de 1837.
 
Agustín Argüelles, Deputado da provincia de Madrid, Presidente. --Seguen as firmas de todos os Señores Deputados.?--Pío Laborda, Deputado pola provincia de Zaragoza, Secretario.?--Mauricio Carlos de Onís, Deputado pola provincia de Salamanca, Secretario.?--Miguel Roda, Deputado pola provincia de Granada, Secretario.?--José Feliú e Miralles, Deputado pola provincia de Barcelona, Secretario.
 
Real Palacio de Madrid, 17 de Xuño de 1837.? --Conforme co disposto nesta Constitución, adhírome a ela e acepto en nome doda meumiña augusta filla réinaaa raíña Dona Isabel II.?--María Cristina, Reina Gobernadora.?-Como Secretario do Despacho de Estado e Presidente do Consello de Ministros, José María Calatrava. Como Secretario de Estado e do Despacho da Gobernación da Península, Pío Pita.?--Como Secretario de Estado e do Despacho de Graza e Xustiza, José Landero.?--Como Secretario de Estado e do Despacho de Facenda, e encargado interinamente do de Mariña, Comercio e Gobernación de Ultramar, Juan Alvarez e Mendizábal.?--Como Secretario de Estado e do Despacho de Guerra, O Conde de Almodóvar.
 
Por tanto, mandamos a todos os españois súbditos da Raíña nosa amada Filla, de calquera clase e condición que sexan, que haxan e garden a Constitución insereinserta como lei fundamental da Monarquía, e mandamos así mesmo a todos os Tribunais, Xustizas, Xefes, Gobernadores e demais autoridades, así civís como militares e eclesiásticas, de calquera clase e dignidade, que garden e fagan gardar, cumprir e executar a expresada Constitución en todas as súas partes. TendréisloTenrédelo entendido, e disporedes o necesario para o seu cumprimento, facéndoo imprimir, publicar e circular. --Eu a Raíña Gobernadora. -En palacio a 18 de Xuño de 1837.-a D. José María Calatrava, Presidente do Consello de Ministros.
Real Palacio de Madrid, 17 de Xuño de 1837.?Conforme co disposto nesta Constitución, adhírome a ela e acepto en nome do meu augusta filla réinaa Dona Isabel II.?María Cristina, Reina Gobernadora.?Como Secretario do Despacho de Estado e Presidente do Consello de Ministros, José María Calatrava. Como Secretario de Estado e do Despacho da Gobernación da Península, Pío Pita.?Como Secretario de Estado e do Despacho de Graza e Xustiza, José Landero.?Como Secretario de Estado e do Despacho de Facenda, e encargado interinamente do de Mariña, Comercio e Gobernación de Ultramar, Juan Alvarez e Mendizábal.?Como Secretario de Estado e do Despacho de Guerra, O Conde de Almodóvar.
 
--En palacio a 18 de Xuño de 1837.--a D. José María Calatrava, Presidente do Consello de Ministros.
Por tanto, mandamos a todos os españois súbditos da Raíña nosa amada Filla, de calquera clase e condición que sexan, que haxan e garden a Constitución insere como lei fundamental da Monarquía, e mandamos así mesmo a todos os Tribunais, Xustizas, Xefes, Gobernadores e demais autoridades, así civís como militares e eclesiásticas, de calquera clase e dignidade, que garden e fagan gardar, cumprir e executar a expresada Constitución en todas as súas partes. Tendréislo entendido, e disporedes o necesario para o seu cumprimento, facéndoo imprimir, publicar e circular. -Eu a Raíña Gobernadora. -En palacio a 18 de Xuño de 1837.-a D. José María Calatrava, Presidente do Consello de Ministros.
200

edicións