Diferenzas entre revisións de «Estatutos da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

sen resumo de edición
2. Elixir e cesar os membros da Xunta Directiva e dos grupos de traballo, e controlar a súa actividade.
 
3. Aprobar o orzamento anual e a liquidación de contas anuais, así como adoptar os acordos para a fixación da forma e o importe da contribución para o mantemento da asociación e aprobar a xestión feita polopola órganoXunta de gobernoDirectiva.
 
4. Acordar a disolución da asociación.
1. A Asemblea Xeral constitúese validamente sexa cal sexa o número de persoas asociadas presentes ou representadas.
 
2. O 10 % das persoas asociadas poden solicitarlle aoá órganoXunta de gobernoDirectiva a inclusión na orde do día dun ou máis asuntos a tratar. No caso de que xa se convocase a Asemblea, poden facelo dentro do primeiro terzo do período comprendido entre a recepción da convocatoria e a data en que este órgano se ha de reunir.
 
A asemblea unicamente pode adoptar acordos respecto aos puntos incluídos na orde do día, agás que se constituíse con carácter universal ou que os acordos se refiran á convocatoria dunha nova asemblea xeral.
* incapacidade ou inhabilitación;
 
* renuncia notificada aoá órganoXunta de gobernoDirectiva;
 
* separación acordada pola asemblea xeral;
12. Resolver provisionalmente calquera caso que non estea previsto nos estatutos e dar conta na primeira reunión da Asemblea Xeral.
 
13. Calquera outra facultade que non estea atribuída dunha maneira específica a algúncalquera outro órgano de goberno da asociación ou que lle fose delegada expresamente.
 
===Artigo 17. Reunións e acordos===
69

edicións