Diferenzas entre revisións de «Acta fundacional da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

arranxiños
(arranxiños)
ACTA FUNDACIONAL DA "ASOCIACIÓN ___________________________________________________DE AMIGAS E AMIGOS DA GALIPEDIA E COÑECEMENTO LIBRE"
 
 
Na localidade de Santiago de Compostela , o día 22 de setembro do ano 2018 ás ________ horas, reúnense as persoas que a continuación se detallan, como promotoras da "Asociación _____________________________________________________de Amigas e Amigos da Galipedia e Coñecemento Libre".
 
D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………
D.…………………………………………. DNI nº……………. con domicilio en…………………………………………..localidade …………………………. , con teléfono………………... e nacionalidade........................................
 
D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………
D.…………………………………………. DNI nº……………. con domicilio en…………………………………………..localidade …………………………. , con teléfono………………... e nacionalidade........................................
 
D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………
D.…………………………………………. DNI nº……………. con domicilio en…………………………………………..localidade …………………………. , con teléfono………………... e nacionalidade........................................
 
D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………
 
D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………
ACORDAN:
 
D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………
 
ACORDAN:
1. Constituír unha asociación sen ánimo de lucro, ao abeiro do artigo 22 da Constitución e de conformidade coa Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, que se denominará Asociación _____.
 
1. Constituír unha asociación sen ánimo de lucro, ao abeiro do artigo 22 da Constitución e de conformidade coa Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, que se denominará "Asociación _____de Amigas e Amigos da Galipedia e Coñecemento Libre".
 
2. Aprobar os estatutos polos que se vai rexer a asociación, que foron lidos neste acto e aprobados por unanimidade dos asistentes.
 
3. Designar como órgano provisional de goberno a Xunta Directiva da asociación, composta polas seguintes persoas:
Presidenta/e:<br>
Presidente/a:
Secretaria/e:<br>
Secretario/a:
Vicepresidenta/e:<br>
Vicepresidente/a:
Tesoureira/e:<br>
Tesoureiro/a:
Vogais:<br>
 
Remata a sesión ás _____horas horas.
 
Para que conste e en proba de conformidade co manifestado, asinan as persoas reunidas este documento por duplicado exemplar no lugar e data arriba indicados.
 
 
(2 exemplares da acta fundacional con sinatura orixinal de todos os asistentes. Indicar nome, apelidos e DNI debaixo de cada sinatura)
 
 
Asdo.:______________________________ Asdo.: _________________________________
 
 
 
 
Asdo.:______________________________ Asdo.: _________________________________
 
 
 
 
69

edicións