Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

→‎Título V: homoxenizar formato
(→‎Título V: homoxenizar formato)
 
Sección 1ª Normas xerais
 
 
Artigo 35<br>
 
Artigo 38<br>
O contrato de arrendamento será obrigatorio calquera que sexa a forma na que se celebre. Sen embargo as partes poderanse compeler reciprocamente á súa formalización en documento privado ou público, po conta de quen o solicite.
 
Artigo 39<br>
 
Artigo 46<br>
O arrendamento extinguirase:
 
1) Polo vencemento do prazo estipulado e o das súas prórrogas.<br>
b) Garantirlle ó colono o desfrute pacífico e útil do contribuído<br>
c) Satisface-la parte que lle corresponda, segundo pacto, uso ou costume, de contribucións, seguros sementes, adubos e outros elementos necesarios para obte-los productos propios do destino da leira.
 
 
 
Artigo 61<br>
3) Devolve-las terras, ó concluí-la parcería, tal e como se recibiron, coas súas accesións e salvo o menoscabos que se producisen pola súa utilización ó uso de bo labrador<br>
A falta de expresión do estado das terras ó tempo de concertarse a parcería, presúmese que se recibiron e bo estado, agás proba en contra
 
 
 
Artigo 62<br>
Artigo 64<br>
1. Son causas de resolución do contrato de parcería
 
 
a) Non destina-lo parceiro a leira ó cultivo ou á explotación convidos.<br>
 
Sección 2ª Da parcería agrícola
 
 
Artigo 68<br>
2. Cando o parceiro, por si mesmo ou polos seus ascendentes, fixese a plantación e siga desde entón na explotación do lugar acasarado, terá dereito á metade do producto neto da venda, a non ser que exista pacto distinto entre as partes. Se cesase nela, terao sobre o valor estimado das árbores en condicións de ser vendidas existentes no tempo de extinción da parcería.
 
Artigo 76<br>
Serán de conta exclusiva do parceiro, ademais dos traballos ordinarios que requira a eficaz explotación do lugar acasarado:
 
1) Efectua-las cortas de árbores secas ou derrubadas. O parceiro aproveitará os montes na cantidade necesaria para a explotación do lugar.
 
2) Os transportes para as reparacións ordinarias dos predios e edificios do lugar acasarado, ou dos froito ó lugar fixado polo propietario, sempre que o sexa dentro do mesmo termo municipal.
 
3) Limpa-las foxas, gabias e canles e repara-los cercados.
 
 
 
Artigo 77<br>
1. O cedente e o adquirente achegarán a parte correspondente das sementes proporcionalmente ó que cada un represente nos froitos.
 
2. Tamén pagarán, na mesma proporción, os seguros das colleitas e os gastos que se orixinen par combate-las enfermidades das plantas e dos froitos.
 
3. Serán por conta exclusiva do cedente as contribucións e os impostos de carácter xeral que graven o predios do lugar acasarado
 
Artigo 78<br>
No caso de transmisión a título oneroso da totalidade ou partes individualizadas dun lugar acasarado, parceiro poderá exercita-los dereitos de tenteo e, se é o caso, de retracto, cos mesmos requisitos condicións e efectos que para os arrendatarios dun lugar se establecen no artigo 49 da presente lei .
 
Sección 4ª Da parcería pecuaria
 
 
Artigo 79<br>
1. Poden ser obxecto da parcería pecuaria os animais susceptibles de aproveitamento na agricultura industria e comercio.
 
2. Sen prexuízo doutros medios de proba admitidos en dereito, para a súa formalización abondará co que cada parte leve unha libreta, na que a contraparte anotará as partidas de crédito e débeda, co expresión da data e da causa.
 
Artigo 80<br>
Non poderá poñerse a cargo do mantedor ou parceiro adquirente a totalidade do risco de perda do gando nin pactar unha meirande parte nas ganancias do poñedor ou cedente, nin que reciba ó liquida-la parcería ademais da parte que lle corresponda, máis do que achegou, nin que o releven de evicción e saneamento
 
Artigo 81<br>
1. A valoración do gando proporcionado ó comeza -la parcería farase por mutuo acordo das partes e, falta deste, realizarase polo valor máis alto que se ofreza por el, acudindo á feira ou ó mercado gandeiro máis próximo ó lugar e á data na que a parcería quedou constituída ou, no seu defecto, polo prezo de referencia do mercado na mesma data.
 
2. Ó se extingui-lo contrato repetirase cos mesmos criterios a devandita valoración e repartirase por igual entrámbalas partes o beneficio obtido ou a perda sufrida..
 
Artigo 82
 
De non haber pacto sobre o prazo, entenderase acordado por un ano, que se prorrogará polo mesmo tempo, e así sucesivamente ata que calquera das partes denuncie o contrato, notificándoo de maneira que faga fe con máis de tres meses de antelación.
 
Artigo 83
 
O cedente está na obriga de entregar san o gando obxecto de contrato no lugar e tempo acordados
 
Artigo 84
 
O adquirente ou mantedor está obrigado a lle dar ó gando os coidados acostumados que requira e responder da perda dos animais. Cando a perda sexa total e non fose debida a caso fortuíto ou forza maior, o parceiro poñerá inmediatamente a disposición do cedente a pel e os restos e aboaralle a metade da perda do valor do gando ó tempo de se liquida-la parcería.
 
Artigo 85
 
A falta de pacto en contrario, correspóndenlle ó parceiro:
 
1) Os productos de cabana, esterco e traballo dos animais; pero se estes estivesen adscritos ó cultivo do lugar acasarado ou dun grupo de leiras que constitúan un só labor, o traballo e esterco deben se destinados exclusivamente ó cultivo de tales leiras.
 
2) A metade da la, cera e mel, así como tamén a do valor das crías vendidas e a do aumento que acaden o animais. A outra metade perténcelle ó propietario.
 
Artigo 86
 
O parceiro deberalle dar aviso ó cedente con quince días de antelación ó fixado para o tosquío ou extracción do mel. Se, malia ese aviso, na data fixada este non comparecese, o parceiro poderá proceder realizalos, retendo en depósito a parte correspondente ó propietario.
 
Artigo 87
 
O parceiro poderá proceder ó alleamento dos animais da parcería e ó das súas crías, logo de lle dar conta ó cedente das condicións daquel.
 
Artigo 88
 
O parceiro non poderá, sen consentimento do cedente, servirse dos animais de ceba en ningún traballo ni alugar ou ocupa-los animais cedidos para lles facer carrexos a estraños, agás servicios benévolos e de bo veciñanza.
 
 
Sección 5ª Da parcería forestal
 
Artigo 89
 
Na parcería forestal, o dono de certas leiras de vocación forestal, sen cede-la súa directa posesión e o se aproveitamento, concerta o coidado e a vixilancia delas cunha ou varias persoas para que estas atendan vixíen as plantacións arbóreas existentes ou que se poidan crear, outorgándolle en troques ó parceiro o aproveitamentos secundarios que se determinen e a parte alícuota que se especifique cando se proceda á venda das árbores que coidase ou que axudase a plantar.
 
Artigo 90
 
1. A parcería de novas plantacións ten por obxecto a creación, o mantemento e a posterior participación en plantacións de arboredo.
1) Efectua-las cortas de árbores secas ou derrubadas. O parceiro aproveitará os montes na cantidade necesaria para a explotación do lugar.
2) Os transportes para as reparacións ordinarias dos predios e edificios do lugar acasarado, ou dos froito ó lugar fixado polo propietario, sempre que o sexa dentro do mesmo termo municipal.
3) Limpa-las foxas, gabias e canles e repara-los cercados.
 
2. Terá a duración que as partes libremente conveñan. Se non se tivese prazo sinalado, entenderas concertada por un período de vinte anos.
 
3. Non obstante, o parceiro poderá dala por rematada cando lle conveña, avisando á outra parte, polo menos, con seis meses de antelación.
 
Artigo 7791
1. O cedente e o adquirente achegarán a parte correspondente das sementes proporcionalmente ó que cada un represente nos froitos.
2. Tamén pagarán, na mesma proporción, os seguros das colleitas e os gastos que se orixinen par combate-las enfermidades das plantas e dos froitos.
3. Serán por conta exclusiva do cedente as contribucións e os impostos de carácter xeral que graven o predios do lugar acasarado
 
Son obrigas do parceiro:
Artigo 78
No caso de transmisión a título oneroso da totalidade ou partes individualizadas dun lugar acasarado, parceiro poderá exercita-los dereitos de tenteo e, se é o caso, de retracto, cos mesmos requisitos condicións e efectos que para os arrendatarios dun lugar se establecen no artigo 49 da presente lei .
 
1) Coidar e vixia-la plantación coa dilixencia dun bo labrego.
Sección 4ª Da parcería pecuaria
 
2) Face-las reparacións usuais e as limpezas precisas nos cercados e valados.
 
3) Realiza-las demoucas ordinarias nas árbores, como tamén as entresacas precisas que o dono ordenase.
Artigo 79
1. Poden ser obxecto da parcería pecuaria os animais susceptibles de aproveitamento na agricultura industria e comercio.
2. Sen prexuízo doutros medios de proba admitidos en dereito, para a súa formalización abondará co que cada parte leve unha libreta, na que a contraparte anotará as partidas de crédito e débeda, co expresión da data e da causa.
 
Artigo 80
Non poderá poñerse a cargo do mantedor ou parceiro adquirente a totalidade do risco de perda do gando nin pactar unha meirande parte nas ganancias do poñedor ou cedente, nin que reciba ó liquida-la parcería ademais da parte que lle corresponda, máis do que achegou, nin que o releven de evicción e saneamento
 
Artigo 8192
1. A valoración do gando proporcionado ó comeza -la parcería farase por mutuo acordo das partes e, falta deste, realizarase polo valor máis alto que se ofreza por el, acudindo á feira ou ó mercado gandeiro máis próximo ó lugar e á data na que a parcería quedou constituída ou, no seu defecto, polo prezo de referencia do mercado na mesma data.
2. Ó se extingui-lo contrato repetirase cos mesmos criterios a devandita valoración e repartirase por igual entrámbalas partes o beneficio obtido ou a perda sufrida..
 
Son obrigas do dono:
Artigo 82
De non haber pacto sobre o prazo, entenderase acordado por un ano, que se prorrogará polo mesmo tempo, e así sucesivamente ata que calquera das partes denuncie o contrato, notificándoo de maneira que faga fe con máis de tres meses de antelación.
 
1) Permitirlle ó parceiro a entrada nas leiras para a utilización dos aproveitamentos secundarios que s acordasen.
Artigo 83
O cedente está na obriga de entregar san o gando obxecto de contrato no lugar e tempo acordados
 
2) Paga-las contribucións e os impostos que graven as leiras.
Artigo 84
O adquirente ou mantedor está obrigado a lle dar ó gando os coidados acostumados que requira e responder da perda dos animais. Cando a perda sexa total e non fose debida a caso fortuíto ou forza maior, o parceiro poñerá inmediatamente a disposición do cedente a pel e os restos e aboaralle a metade da perda do valor do gando ó tempo de se liquida-la parcería.
 
3) Paga-la parte proporcional dos seguros que amparen o arboredo.
Artigo 85
A falta de pacto en contrario, correspóndenlle ó parceiro:
 
4) Satisface-la totalidade dos gastos que orixinen as plantacións e o seu valado ou a parte proporciona correspondente, segundo os casos.
1) Os productos de cabana, esterco e traballo dos animais; pero se estes estivesen adscritos ó cultivo do lugar acasarado ou dun grupo de leiras que constitúan un só labor, o traballo e esterco deben se destinados exclusivamente ó cultivo de tales leiras.
2) A metade da la, cera e mel, así como tamén a do valor das crías vendidas e a do aumento que acaden o animais. A outra metade perténcelle ó propietario.
 
 
Artigo 93
 
O parceiro, de non existir pacto en contra, terá dereito ós seguintes aproveitamentos secundarios:
Artigo 86
O parceiro deberalle dar aviso ó cedente con quince días de antelación ó fixado para o tosquío ou extracción do mel. Se, malia ese aviso, na data fixada este non comparecese, o parceiro poderá proceder realizalos, retendo en depósito a parte correspondente ó propietario.
 
1) Recoller e utiliza -la folla que caia das árbores, como tamén as pólas tronzadas por mor de accidente atmosféricos, sempre que non teñan valor madeirable.
Artigo 87
O parceiro poderá proceder ó alleamento dos animais da parcería e ó das súas crías, logo de lle dar conta ó cedente das condicións daquel.
 
2) Aproveita-los esquilmos, como tamén as leñas que se obteñan de entresacas e demoucas ordenada polo dono, sempre que non teñan valor madeirable, así como os fungos e cogomelos.
Artigo 88
O parceiro non poderá, sen consentimento do cedente, servirse dos animais de ceba en ningún traballo ni alugar ou ocupa-los animais cedidos para lles facer carrexos a estraños, agás servicios benévolos e de bo veciñanza.
 
3) Leva-lo seu gando a pacer nos predios, cando iso non redunde en prexuízo das plantacións.
 
Sección 5ª Da parcería forestal
 
Artigo 89
Na parcería forestal, o dono de certas leiras de vocación forestal, sen cede-la súa directa posesión e o se aproveitamento, concerta o coidado e a vixilancia delas cunha ou varias persoas para que estas atendan vixíen as plantacións arbóreas existentes ou que se poidan crear, outorgándolle en troques ó parceiro o aproveitamentos secundarios que se determinen e a parte alícuota que se especifique cando se proceda á venda das árbores que coidase ou que axudase a plantar.
 
Artigo 9094
1. A parcería de novas plantacións ten por obxecto a creación, o mantemento e a posterior participación en plantacións de arboredo.
2. Terá a duración que as partes libremente conveñan. Se non se tivese prazo sinalado, entenderas concertada por un período de vinte anos.
3. Non obstante, o parceiro poderá dala por rematada cando lle conveña, avisando á outra parte, polo menos, con seis meses de antelación.
 
1. Ó se extingui-la parcería, procederase a facer unha liquidación do que poida corresponderlle ó parceiro pola súa participación no arboredo, para o que se determinará o valor deste, con independencia do que teña o solo, ben sexa por mutuo acordo ou de xeito contradictorio, e satisfaráselle a parte correspondente 2. Se ó cumprirse o prazo dos vinte anos non lle conviñese ó cedente acceder á venda das árbores procederase a determina-lo seu valor de acordo co sinalado no apartado anterior e a realiza -l correspondente aboamento ó parceiro, co que quedará liquidada a parcería
Artigo 91
Son obrigas do parceiro:
 
Capítulo III. O vitalicio
1) Coidar e vixia-la plantación coa dilixencia dun bo labrego.
2) Face-las reparacións usuais e as limpezas precisas nos cercados e valados.
3) Realiza-las demoucas ordinarias nas árbores, como tamén as entresacas precisas que o dono ordenase.
 
Artigo 95
 
1. Polo contrato de vitalicio unha ou varias persoas obríganse, verbo doutra ou outras, a prestar alimento na extensión, amplitude e termos que conveñan en troques da cesión ou entrega de bens polo alimentista.
Artigo 92
Son obrigas do dono:
 
2. En todo caso, a prestación alimenticia abranguerá o sustento, a habitación, a vestimenta e a asistencia médica do alimentista, así como as axudas e os coidados, mesmo os afectivos, axeitados ás circunstancia das partes.
1) Permitirlle ó parceiro a entrada nas leiras para a utilización dos aproveitamentos secundarios que s acordasen.
2) Paga-las contribucións e os impostos que graven as leiras.
3) Paga-la parte proporcional dos seguros que amparen o arboredo.
4) Satisface-la totalidade dos gastos que orixinen as plantacións e o seu valado ou a parte proporciona correspondente, segundo os casos.
 
Artigo 96
 
1. As normas deste capítulo serán aplicables calquera que fose a cualificación xurídica que as partes ll atribuísen ó contrato.
Artigo 93
O parceiro, de non existir pacto en contra, terá dereito ós seguintes aproveitamentos secundarios:
 
2. Este contrato formalizarase en documento público.
1) Recoller e utiliza -la folla que caia das árbores, como tamén as pólas tronzadas por mor de accidente atmosféricos, sempre que non teñan valor madeirable.
2) Aproveita-los esquilmos, como tamén as leñas que se obteñan de entresacas e demoucas ordenada polo dono, sempre que non teñan valor madeirable, así como os fungos e cogomelos.
3) Leva-lo seu gando a pacer nos predios, cando iso non redunde en prexuízo das plantacións.
 
Artigo 97
 
A obriga de prestar alimentos subsistirá ata o falecemento do alimentista, agás que se acorde outra cousa e será transmisible ós herdeiros ou legatarios do obrigado a satisfacelos.
 
Artigo 9498
1. Ó se extingui-la parcería, procederase a facer unha liquidación do que poida corresponderlle ó parceiro pola súa participación no arboredo, para o que se determinará o valor deste, con independencia do que teña o solo, ben sexa por mutuo acordo ou de xeito contradictorio, e satisfaráselle a parte correspondente 2. Se ó cumprirse o prazo dos vinte anos non lle conviñese ó cedente acceder á venda das árbores procederase a determina-lo seu valor de acordo co sinalado no apartado anterior e a realiza -l correspondente aboamento ó parceiro, co que quedará liquidada a parcería
 
1. A instancia do cesionario, o contrato poderase resolver en calquera tempo, logo de notificación con sei meses de antelación.
Capítulo III. O vitalicio
 
2. Cando, segundo o disposto no número anterior, se resolva o contrato, o cesionario terá dereito á metade das ganancias obtidas co seu traballo.
 
Artigo 9599
1. Polo contrato de vitalicio unha ou varias persoas obríganse, verbo doutra ou outras, a prestar alimento na extensión, amplitude e termos que conveñan en troques da cesión ou entrega de bens polo alimentista.
2. En todo caso, a prestación alimenticia abranguerá o sustento, a habitación, a vestimenta e a asistencia médica do alimentista, así como as axudas e os coidados, mesmo os afectivos, axeitados ás circunstancia das partes.
 
1. O alimentista poderá rescindi-lo contrato nos seguintes casos:
Artigo 96
1. As normas deste capítulo serán aplicables calquera que fose a cualificación xurídica que as partes ll atribuísen ó contrato.
2. Este contrato formalizarase en documento público.
 
a) Conducta gravemente inxuriosa ou vexatoria do obrigado a prestar alimentos.
Artigo 97
A obriga de prestar alimentos subsistirá ata o falecemento do alimentista, agás que se acorde outra cousa e será transmisible ós herdeiros ou legatarios do obrigado a satisfacelos.
 
b) Incumprimento total ou parcial da prestación alimenticia, sempre que non sexa imputable ó se perceptor.
Artigo 98
1. A instancia do cesionario, o contrato poderase resolver en calquera tempo, logo de notificación con sei meses de antelación.
2. Cando, segundo o disposto no número anterior, se resolva o contrato, o cesionario terá dereito á metade das ganancias obtidas co seu traballo.
 
c) Cando o cesionario non coidase ou non atendese no necesario ó cedente, segundo a posición social económica das partes e en todo canto faga posible o capital cedido, na procura do mantemento da súa calidade de vida
Artigo 99
1. O alimentista poderá rescindi-lo contrato nos seguintes casos:
 
d) Polo non cumprimento do demais pactado.
a) Conducta gravemente inxuriosa ou vexatoria do obrigado a prestar alimentos.
b) Incumprimento total ou parcial da prestación alimenticia, sempre que non sexa imputable ó se perceptor.
c) Cando o cesionario non coidase ou non atendese no necesario ó cedente, segundo a posición social económica das partes e en todo canto faga posible o capital cedido, na procura do mantemento da súa calidade de vida
d) Polo non cumprimento do demais pactado.
 
2. Nos casos ós que se refiren os apartados do número anterior, a rescisión levará consigo, en defecto de pacto contrario, a obriga de indemniza-los gastos ocasionados, que poderán ser obxecto de compensación total ou parcial cos froitos percibidos dos ben obxecto de cesión. En todo caso, e a falta de acordo entre as partes, haberá que aterse ó que determine correspondente resolución xudicial
 
==Título VI==
13

edicións