Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

2. Nos casos ós que se refiren os apartados do número anterior, a rescisión levará consigo, en defecto de pacto contrario, a obriga de indemniza-los gastos ocasionados, que poderán ser obxecto de compensación total ou parcial cos froitos percibidos dos ben obxecto de cesión. En todo caso, e a falta de acordo entre as partes, haberá que aterse ó que determine correspondente resolución xudicial
 
==Título VI: Da compañía familiar galega ===
===Capítulo I.: Constitución da compañía===
 
Da compañía familiar galega
 
Capítulo I. Constitución da compañía
 
'''Artigo''' 100
 
7) Calquera outra que as partes acorden e conste documentalmente.
 
===Capítulo II.: Da administración da compañía===
 
'''Artigo''' 104
 
4) Pola declaración de concurso ou creba que afecte a todos.
 
===Capítulo III.: Da liquidación da compañía===
 
'''Artigo''' 110
 
3ª) O remanente líquido do capital constituirá o haber da compañía e repartirase entre os socios ou entre os que deles trouxesen dereito, do xeito establecido na regra primeira.
 
== Título VII: Do réxime económico familiar==
===Capítulo I.: Disposición xeral===
 
Do réxime económico familiar 10
 
Capítulo I. Disposición xeral
 
'''Artigo''' 112
O réxime económico matrimonial será o convido polos cónxuxes en capitulacións matrimoniais. E defecto de convenio ou ineficacia deste, o réxime será o da sociedade de gananciais
 
===Capítulo II.: Capitulacións matrimoniais===
 
'''Artigo''' 113
2. Poderán conter calquera estipulación relativa ó réxime económico, familiar e sucesorio, sen mai limitacións cás derivadas do establecido nesta lei.
 
===Capítulo III.: Doazóns por mor do matrimonio===
 
'''Artigo''' 114
 
Usuario anónimo