Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

2. Nos casos ós que se refiren os apartados do número anterior, a rescisión levará consigo, en defecto de pacto contrario, a obriga de indemniza-los gastos ocasionados, que poderán ser obxecto de compensación total ou parcial cos froitos percibidos dos ben obxecto de cesión. En todo caso, e a falta de acordo entre as partes, haberá que aterse ó que determine correspondente resolución xudicial
 
==Título VI: Da compañía familiar galega ===
===Capítulo I: Constitución da compañía===
'''Artigo''' 100
Usuario anónimo