Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

==Disposicións Transitorias==
1. Os contratos de arrendamentos rústicos celebrados con anterioridade á entrada en vigor da presente lei vixentes en virtude de prórrogas legais ou pola tácita reconducción, rematarán ó termo daquelas, agás pacto expreso das partes en cada caso.
 
2. Os arrendamentos rústicos denominados históricos que se atopen vixentes prorrogaranse polos prazos nas condicións sinaladas pola súa propia normativa.
 
3. As parcerías en vigor quedan sometidas ás normas desta lei.
 
4. Os demais problemas de dereito intertemporal que se susciten por mor da entrada en vigor desta le resolveranse de conformidade cos principios que informan as disposicións transitorias do Código civil.
 
Usuario anónimo