Diferenzas entre revisións de «Lei de creación do Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia»

sen resumo de edición
{{Calidade do texto|50%}}
{{encabezar
Lei 2/1999, do 9 de marzo9
|nome=Lei 2/1999
 
|autor=[[Parlamento de Galicia]]
 
|datadía=24
== I.DISPOSICIÓNS XERAIS ==
|datames=febreiro
 
|dataano=1999
 
}}
<div class=prose>
== I.Disposicións xerais ==
PRESIDENCIA.-
 
 
Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2º do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, promulgo en nome de EL-Rei a Lei de creación do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.
 
 
== Artigo 1 ==
 
 
Créase o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, como corporación de dereito público, con personalidade xurídica propia e con plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.
 
 
== Artigo 2 ==
 
 
O ámbito de actuación do colexio será o territorio de Galicia.
 
 
== Artigo 3 ==
 
 
1. Poderá ser membro do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia quen estea en posesión do título de licenciado en xornalismo, para o que habilitan as titulacións correspondentes das facultades de Ciencias da Información, Ciencias da Comunicación ou Ciencias Sociais. Tamén poderán ser membros os licenciados en imaxe ou comunicación audiovisual, sempre que acrediten que están a desenvolver labores informativos.
 
==Disposición adicional única==
 
Os xornalistas inscritos no rexistro Oficial de Periodistas da Federación de Asociacións da Prensa de España (FAPE) con anterioridade á crecióncreación do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia poderán formar parte do dito colexio, sempre que o soliciten.
 
Os xornalistas inscritos no rexistro Oficial de Periodistas da Federación de Asociacións da Prensa de España (FAPE) con anterioridade á creción do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia poderán formar parte do dito colexio, sempre que o soliciten.
 
==Disposición transitoria primeira==
 
 
Así mesmo, poderán formar parte do colexio Profesional de Xornalistas de Galicia os profesionais que proben o exercicio da actividade xornalística de xeito principal, habitual e retribuído na data de publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia do Proxecto de lei de creación do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.
 
Unha comisión creada para o efecto estudiaráestudará, de xeito individual. O cumprimento dos requisitos de ingreso. Logo da súa publicidade, a comisión abrirá un prazo de seis meses para a recepción das solicitudes de ingreso, a partir do memento da aprobación da Lei. Transcorrido o dito prazo sen presenta-la pertinente solicitude, quedará pechada esta vía de colexiación.
 
Os acordos da comisión poderán ser obxecto de recurso ante a comisión xestora.
 
==Disposición transitoria segunda==
 
 
1. As asociacións profesionais representantes do xornalismo de Galicia participantes no IV Congreso de Xornalistas de Galicia, que tivo lugar en Santiago de Compostela, designarán unha comisión xestora que terá como misión
c) Elaborar e aproba-los estatutos provisionais do Colexio Profesional de Xornalistas, nos que se regulará a asemblea constituínte, tendo en conta o censo de profesionais aprobado para o efecto, así como o procedemento de desenvolvemento dela.
 
A convocatoria da asembelaasemblea constituínte deberá anunciarse, como mínimo, con viente días de antelación no Diario Oficial de Galicia e nos periódicos de maior difusión de Galicia.
 
2. A asemblea constituínte deberá
 
==Disposición derradeira==
 
 
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
 
<div align=right>''Manuel Fraga Iribarne<br>Santiago de Compostela''</div>
 
</div>
 
Santiago de Compostela, vintecatro de febreiro de mil novecentos noventa e nove.
 
 
 
Manuel Fraga Iribarne
 
 
 
Presidente
 
[[Categoría:documentos legais galegos]]
1.153

edicións