Diferenzas entre revisións de «Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro»

:Artigo 21 ''Comunicación de datos entre administracións públicas''
 
1. Os datos de carácter persoal recollidos ou elaborados polas admnistracións públicas para o desempeño das súas atribucións non lles serán comunicados a outras administracións públicas para o exercicio de competencias diferentes ou de competencias que versen sobre materias distintas, agás ''cando a comunicación for prevista polas disposicións de creación do ficheiro ou por disposición de superior rango que regule o seu uso, ou'' cando a comunicación teña por obxecto o tratamento posterior con fins históricos, estatísticos ou científicos. {{ref|2}}
 
2. Poderán, en todo caso, ser obxecto de comunicación os datos de carácter persoal que unha administración pública obteña ou elabore con destino a outra.