Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

En tódolos casos de execución patrimonial sobre bens de natureza agraria, o debedor executado que tives a condición de profesional da agricultura poderá retraer definitivamente os bens adxudicados no prazo de trinta días a partir da data de notificación da adxudicación, mediante o pagamento do prezo e gastos de lexítimo aboamento. O organismo que fixo a adxudicación notificaralla ó debedor dentro do terceiro día e desde este intre iniciarase o cómputo do prazo para o exercicio da acción retractual.
 
==Título V: Contratos==
===Capítulo I.: Dos arrendamentos rústicos===
Contratos
====Sección 1ª: Normas xerais====
 
Capítulo I. Dos arrendamentos rústicos
 
Sección 1ª Normas xerais
 
Artigo 35<br>
Os arrendamentos de predios rústicos rexeranse polos pactos libremente establecidos entre as partes polas normas deste capítulo e, no seu defecto, polos usos e costumes que lles sexan aplicables.
2. O pagamento efectuarase na forma, tempo e lugar pactados. En defecto de pacto ou costume aboaras en metálico, por anos vencidos e no domicilio do arrendador.<br>
3. As partes poderán convir que a renda consista, en todo ou en parte, na mellora do predio arrendado.<br>
 
 
Artigo 38<br>
Artigo 43<br>
1. Calquera dos contratantes poderá realiza-las melloras útiles de que sexa susceptible o predio segundo seu destino. Para isto deberalle comunicar previamente á outra parte este propósito, e non poderá efectualas se constase a súa oposición expresa no prazo de quince días 2. As devanditas melloras poderán ser compensadas economicamente ou mediante prórroga de arrendamento, segundo acordo das partes, tendo en conta o valor actualizado ó momento en que contrato finalice
 
 
Artigo 44<br>
7. Exclúese o seu exercicio nos arrendamentos que teñan por obxecto terreos a pasto, prado e, en xeral calquera aproveitamento secundario ou que sexan de duración inferior ó ano agrícola
 
====Sección 2ª: Do arrendamento do lugar acasarado====
 
 
Artigo 50<br>
Con carácter xeral, e sen prexuízo das aplicacións concretas que se especifican nesta lei, entenderase po lugar acasarado o conxunto que, formando unha unidade, comprende a casa de labor, as edificacións, a dependencias e os terreos, aínda que non sexan lindantes. Inclúe, así mesmo, toda clase de gando maquinaria, apeiros de labranza e instalacións que constitúan unha unidade orgánica de explotación agraria, forestal ou mixta.<br>
 
 
===Capítulo II.: Das parcerías===
=====Sección 1ª: Disposicións xerais====
 
Sección 1ª Disposicións xerais
 
 
O cedente e os parceiros entrantes e saíntes deberanse ater, en canto á preparación de labores nos predio e utilización das súas dependencias, ó previsto para arrendador e arrendatario no artigo 45 da presente lei
 
====Sección 2ª: Da parcería agrícola====
 
Artigo 68<br>
Poden ser obxecto de parcería agrícola os predios rústicos de calquera clase, sen que perda tal carácter polo feito de comprende-la casa de labor e as súas dependencias.
No caso de transmisión a título oneroso dun predio cedido en parcería, o parceiro que estea a cultivalo persoalmente poderá exercita-lo dereito de tenteo e, se é o caso, o de retracto cos mesmos requisitos condicións e efectos que para os arrendatarios se establecen no artigo 49 desta lei.
 
====Sección 3ª: Da parcería do lugar acasarado====
 
 
Artigo 71<br>
1. O obxecto da parcería do lugar acasarado é o conxunto de elementos que constitúen unha unidade orgánica de explotación, segundo o establecido no artigo 50 da presente lei.<br>
 
3) Limpa-las foxas, gabias e canles e repara-los cercados.
 
 
 
Artigo 77<br>
No caso de transmisión a título oneroso da totalidade ou partes individualizadas dun lugar acasarado, parceiro poderá exercita-los dereitos de tenteo e, se é o caso, de retracto, cos mesmos requisitos condicións e efectos que para os arrendatarios dun lugar se establecen no artigo 49 da presente lei .
 
====Sección 4ª: Da parcería pecuaria====
 
 
Artigo 79<br>
1. Poden ser obxecto da parcería pecuaria os animais susceptibles de aproveitamento na agricultura industria e comercio.
 
 
====Sección 5ª: Da parcería forestal====
 
Artigo 89
 
 
3) Leva-lo seu gando a pacer nos predios, cando iso non redunde en prexuízo das plantacións.
 
 
 
Artigo 94
1. Ó se extingui-la parcería, procederase a facer unha liquidación do que poida corresponderlle ó parceiro pola súa participación no arboredo, para o que se determinará o valor deste, con independencia do que teña o solo, ben sexa por mutuo acordo ou de xeito contradictorio, e satisfaráselle a parte correspondente 2. Se ó cumprirse o prazo dos vinte anos non lle conviñese ó cedente acceder á venda das árbores procederase a determina-lo seu valor de acordo co sinalado no apartado anterior e a realiza -l correspondente aboamento ó parceiro, co que quedará liquidada a parcería
 
Capítulo III. O vitalicio
 
=== Capítulo III.: O vitalicio ===
Artigo 95
 
Usuario anónimo