Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

 
===Capítulo II: Das parcerías===
=====Sección 1ª: Disposicións xerais====
 
 
 
1. Ó se extingui-la parcería, procederase a facer unha liquidación do que poida corresponderlle ó parceiro pola súa participación no arboredo, para o que se determinará o valor deste, con independencia do que teña o solo, ben sexa por mutuo acordo ou de xeito contradictorio, e satisfaráselle a parte correspondente 2. Se ó cumprirse o prazo dos vinte anos non lle conviñese ó cedente acceder á venda das árbores procederase a determina-lo seu valor de acordo co sinalado no apartado anterior e a realiza -l correspondente aboamento ó parceiro, co que quedará liquidada a parcería
 
 
=== Capítulo III: O vitalicio ===
Usuario anónimo