Conversa:Libro de Mormón - Introdución

Discussões ativas

Tradución do texto orixinal ou comentario explicativo do usuario que traduce ?Editar

Non entendo o inglés e resultame dificil comprobar ca primeira parte da páxina é a tradución do texto :

"Wherefore, it is an abridgment of the record of the people of

Nephi, and also of the Lamanites--Written to the Lamanites, who are a remnant of the house of Israel; and also to Jew and Gentile--Written by way of commandment, and also by the spirit of prophecy and of revelation--Written and sealed up, and hid up unto the Lord, that they might not be destroyed--To come forth by the gift and power of God unto the interpretation thereof--Sealed by the hand of Moroni, and hid up unto the Lord, to come forth in due time by way of the Gentile--The interpretation thereof by the gift of God. An abridgment taken from the Book of Ether also, which is a record of the people of Jared, who were scattered at the time the Lord confounded the language of the people, when they were building a tower to get to heaven--Which is to show unto the remnant of the House of Israel what great things the Lord hath done for their fathers; and that they may know the covenants of the Lord, that they are not cast off forever--And also to the convincing of the Jew and Gentile that JESUS is the CHRIST, the ETERNAL GOD, manifesting himself unto all nations--And now, if there are faults they are the mistakes of men; wherefore, condemn not the things of God, that ye may be found spotless at the judgment-seat of Christ.

TRANSLATED BY JOSEPH SMITH, JUN."

De non ser unha tradución debese retirar, penso eu, porque Galifontes dalle o lector acceso aos textos. Elvire 16:38, 26 Abril 2009 (UTC)

Non séi o que queres decir. Se é unha traduzón do texto do Wikisource en inglés?

Hái un problema da parte en inglés e é que lle falta una parte do libro a cal puxe eu. A parte en inglés non ten o que está escrito na introducción, só ten o que está escrito na portada. --85.54.134.113 18:23, 26 Abril 2009 (UTC)

Eu refirome a o que se presenta como orixinal na ligazón ao Projet Gutenberg [1]. Na páxina Libro de Mormón podese entender co texto do Galifontes colle o orixinal en inglés do Projet Gutenberg, que esta no dominio publico, é ca tradución ao galego é dos usuarios que editan e polo tanto está no dominio publico. Con esto plantexo duas cousas :
  1. Os textos e as traducións de Galifontes teñen que estar libres de dereitos.
  2. No Galifontes editanse textos sen comentarios e sen conocementos enciclopedicos (agás se estan relacionados con feitos materiales da publicación, data, versions multiples, lugar de conservación cando é necesario etc).
  • De non ser asi, os textos non poden quedar. Non falo ben galego, se é necesario podo pedir a outro usuario de esplicalo mellor, non pode ser mui rapido. Elvire 10:58, 2 Maio 2009 (UTC)
Te pido disculpas, al final me he liado. Según entiendo. aquí se colocan textos tal cual (Sin comentarios y que nosean enciclopédicos por tus palabras". Una condición es que sean textos libres (sin copyright). Este texto lo puedes encontrar en el Wikisource en inglés, en chino y en interlingua así como en el Proyecto Gutenberg. El texto no ha sido editado en gallego por lo que sí, es una traducción que estoy realizando yo. --85.54.134.113 22:02, 2 Maio 2009 (UTC)
Aquí se ve (en la segunda parte de la conversación cómo tiene licencia libre. --85.54.134.113 10:36, 3 Maio 2009 (UTC)
Bueno, pues a ver si nos comprendemos mejor en castellano.
  • Estamos de acuerdo : El libro de Mormón Galifonte lo recoge libre de derechos en inglés Projet Gutenberg, tal como indicado aqui, y la tradución haciendola tu directamente editando en Galifontes, pues está libre de derechos (aunque seria mejor que estuvieses rexistrado, tanto para Galifontes como para ti - unha IP puede localizarla cualquiera foraneo al proxecto, un usuario solo lo puede identificar el proxecto, pienso yo).
    Si aqui se colocan textos tal cual, el proxecto enciclopedico hermano es la wikipedia.
    Mis dudas, non sabiendo leer el inglés van únicamente sobre :
"O LIBRO DE MORMÓN UN RELATO ESCRITO POLA MAN DE MORMÓN SOBRE PLANCHAS TOMADO DAS PLANCHAS DE NEFI Xa que logo, é un compendio dos anales do pobo de Nefi, así como dos lamanitas—Escrito aos lamanitas, quen son un resto da casa de Israel, e tamén aos xudeus e aos gentiles—Escrito por vía de mandamiento, polo espírito de profecía e de revelación—Escrito e selado, e escondido para os fins do Señor, con obxecto de que non fose destruído—Ha de aparecer polo don e o poder de Deus para que sexa interpretado—Selado pola man de Moroni, e escondido para os propósitos do Señor, a fin de que aparecese no debido tempo por medio dos gentiles—A interpretarse polo don de Deus. Contén tamén un compendio tomado do Libro de Éter, o cal é unha relación do pobo de Xared, que foi esparcido na ocasión en que o Señor confundiu a linguaxe dos do pobo, cando estaban edificando unha torre para chegar ao ceo—O cal serve para mostrar ao resto da casa de Israel cuán grandes cousas o Señor fixo polos seus pais; e para que coñezan os convenios do Señor e saiban que non son eles desechados para sempre—E tamén para convencer ao xudeu e ao gentil de que Jesús é o Cristo, o Eterno Deus, que se manifesta a si mesmo a todas as nacións—E agora ben, si hai faltas, estas son equivocaciones dos homes; xa que logo, non condenedes as cousas de Deus, para que aparezades sen mancha ante o tribunal de Cristo. Tradución orixinal das planchas ao idioma inglés por Joseph Smith, fillo. A primeira edición en inglés publicouse en 1830 en Palmyra, Nova York, E.U.A."
  • Yo preguntaba si est trozo de texto es la tradución del que puse arriba, traindolo del projecto Gutenberg (claro que vi que el Wikisource en inglés no lo recoge), si esta en Gutenberg, claro que si se puede recoger tu tradución en Galifontes, tu tradución si, comentarios ajenos al texto no !
Pues muchas gracias por tu atención, y por colaborar en Galifontes. A leerte para que me tranquilizes en cunato a ese trozo de texto. Saludos Elvire 17:14, 6 Maio 2009 (UTC)
Volver á páxina "Libro de Mormón - Introdución".